สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 

                สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินดาร

                สาระที่ 2 การวัด

                สาระที่ 3 เรขาคณิต

                สาระที่ 4 พีชคณิต

                สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

                สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐาน ค 1.1  มีความเข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

มาตรฐาน ค 1.2  มีความเข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ

ดำเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหาได้

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคำนวณและแก้ปัญหาได้

มาตรฐาน ค 1.4 มีความเข้าใจในระบบจำนวนและสามารถนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ได้

สาระที่ 2  การวัด

มาตรฐาน ค 2.1  มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด

มาตรฐาน ค 2.2  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งของที่ต้องการวัดได้

มาตรฐาน ค 2.3  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดได้

สาระที่3  เรขาคณิต

มาตรฐาน ค 3.1  สามารถอธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้

มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ ( visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ ( spatial  reasoning) และ

แบบจำลองทาง เรขาคณิต (geometric  model) ในการแก้ปัญหาได้

สาระที่ 4 พีชคณิต

มาตรฐาน ค 4.1  สามารถอธิบายและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ และฟังก์ชันต่าง ๆ ได้

มาตรฐาน ค 4.2  สามารถใช้นิพจน์  สมการ อสมการ กราฟและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ แทนสถานการ

ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหาได้

 

 

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

มาตรฐานที่ 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

มาตรฐานที่ 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

มาตรฐานที่ 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้

สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์

มาตรฐานที่ 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา

มาตรฐานที่ 6.2  มีความสามารถในการใช้เหตุผล

มาตรฐานที่ 6.3  มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ

มาตรฐานที่ 6.4  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ

                          ศาสตร์อื่นๆ ได้

มาตรฐานที่ 6.5  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                                                 

 

 


                                                  ครูใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในขั้นเตรียมการสอน/จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแบบสหวิทยาการ

                                  ความพอประมาณ            

                                                 

1.             ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐาน ค 1.1

2.             ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน

3.             เนื้อหาสาระในกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน

4.             นำข้อมูลภายในชุมชนใกล้ตัวผู้เรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรม

 

ความมีเหตุผล

 

1.             จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐาน

2.             ประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรและมาตรฐาน

 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

 

1.             วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน

2.             จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

3.             หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4.             กำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน

5.             มีกิจกรรรมรองรับในกรณีการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนด

ความรู้   1. รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง, ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดระยอง

              2. รอบรู้เทคนิควิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้, เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล

              3. รอบรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

คุณธรรม    มีความเสียสละ  เมตากรุณา  รับผิดชอบ  ยุติธรรม  ประหยัด  ซื่อสัตย์  รอบคอบ

 

 

 

นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอเพียง จากการเรียนรู้แบบบูรณาการสหวิทยาการ

                                  ความพอประมาณ             

                                                 

1.             เรียนรู้ที่จะแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมให้สำเร็จทันเวลา

2.             เรียนรู้ที่จะใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด

3.             รู้จักประเมินความสามารถของตนเองและเพื่อนในกลุ่ม

4.             เรียนรู้ที่จะแบ่งภาระหน้าที่และแก้ปัญหาตามความสามารถของตนเองและเพื่อนในกลุ่ม

ความมีเหตุผล

 

1.             สามารถใช้ความรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสมเหตุผล

2.             นำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

 

1.             มีทักษะในการคิด  การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

2.             มีความเข้าใจในบริบทของชุมชนที่ผู้เรียนเป็นสมาชิกและมีความรักในชุมชนของตน

3.             มีความเข้าใจในการนำวิทยาการความรู้มาเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสาระและในชีวิตประจำวันของผู้เรียน

ความรู้   1. มีความรู้ในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง, ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดระยอง           

              2. มีความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรู้วิธีการนำไปประยุกต์ใช้

              3. มีความรู้และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

              4. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการนำเอาวิชาความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้

คุณธรรม    มีความเสียสละ    รับผิดชอบ    ประหยัด  ซื่อสัตย์  รอบคอบ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีน้ำใจ  มีมารยาท  รู้กาลเทศะ  มีความกตัญญู  ตรงต่อเวลา