ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองเปรียบเทียบ

History  of  Comparative  Political  Thoughts

ความเป็นไปของโลกมนุษย์มีสิ่งที่น่าสนใจศึกษามาก  เมื่อมนุษย์มารวมกันมาก  ก่อเกิดนักคิดจนกลายเป็นปรัชญาการเมือง ( Political  Philosophy ) สื่อถึงการบริหาร  การปกครองคนหมู่มาก  อาจใช้คำว่า...ปรัชญาสังคม  ( Social  Philosophy ) ก็ได้  วิชานี้เป็นภาคทฤษฎี  มีมุมทางนามธรรม

What  is  Political  Philosophy..?

ความหมายก็คือ...ปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองและรัฐเช่น  ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของรัฐ  สิทธิอันชอบธรรมที่จะปกครอง  สัมพันธภาพระว่างเสรีภาพของปัจเจกบุคคลกับอำนาจ...( ราชบัณฑิตยสถาน. 2532 : 90 )

วิชานี้เน้นจริยศาสตร์ เพราะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลอย่างลัทธิประโยชน์นิยม Utilitarianism  ที่มีเป้าหมายสูงสุดว่า...ต้องเฉลี่ยความสุขสูงสุดนั้นในกับคนหมู่มากสุด...

ปรัชญาการเมืองนี้เป็นสาขา 1 ของวิชาปรัชญามีหลัก ๆ อยู่ 3 วิชาคือ  อภิปรัชญา  ญาณวิทยาและจริยศาสตร์  วิชานี้เป็นส่วนของจริยศาสตร์ประยุกต์

ประวัติของปรัชญานั้น เมื่อคนคิดว่า...สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแต่เกิดจนตาย...จึงได้เป็นปรัชญาชีวิต... Philosophy  of  life ...แสดงว่าปรัชญาเกิดมาพร้อมกับคนเราลืมตาดูโลกแล้วมีความสงสัยอยากรู้หาคำตอบ 

  ปรัชญาเกิดมาก่อนศาสนา  พิธากอรัส ( Pythagoras ) นักปรัชญากรีกเกิดก่อน ค.ศ. 500-600 ปีเรียกและใช้คำว่า...ปรัชญา ( Philosophy ) เป็นคนแรกของโลก ต่อมาก็ ธาเลส ( Thales ) เป็นบิดาแห่งนักปรัชญาตะวันตก

ที่กล่าวว่า...น้ำเป็นปฐมธาตุของทุกสิ่ง...

ถ้าถามว่าปรัชญาเกิดมาจากอะไร..? คงตอบในมุมหนึ่งได้ว่า...มาจากความกลัวภัยแล้วหาที่พึ่ง  ความสงสัยอยากรู้แล้วหาคำตอบ  ความต้องการแก้ปัญหาชีวิต  คือหาวิธีพ้นทุกข์  โดยรู้แจ้งตน  ก่อเกิดความเชื่อทางศาสนาตามมานั้นแล.