การศึกษาปฐมวัยกับองค์กรในท้องถิ่น

ชไมมน
การบริหาร จุดหมาย นโยบายเพื่อพัฒนาเด็กในท้องถิ่น

แนวคิดในการบริหาร จุดมุ่งหมาย นโยบาย และกรณีศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาปฐมวัยของนานาประเทศ

 

*อ.ชไมมน     ศรีสุรักษ์

* อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/2552

 

                        แนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยคือความพยายามที่จะดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษาปฐมวัย  อันได้แก่  ศูนย์เด็กเล็ก  ครู  หลักสูตรเด็กนักเรียนอนุบาล  วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาปฐมวัยต่างๆ  เพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้มีผลผลิตคือผู้เรียนที่เป็นเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพที่สุด  เป็นคนดีเก่งมีความสุขสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช 2542

                        การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อให้สถานศึกษาปฐมวัย  ดำเนินงานอย่างมีระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยดำเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายช่วยให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทั้งกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์  และเวลา  เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

                        หน้าที่ของผู้บริหารในการจัดการศึกษาปฐมวัยควรบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้สถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นฐาน(School  Based  Management)  ต้องคำนึงถึงการกระจายอำนาจ  การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร และร่วมตัดสินใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีการคืนอำนาจให้ประชาชน คือการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น แนวการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นที่ความเชื่อว่าวิธีการทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นทำได้หลายวิธี เช่น ใช้กระบวนการบริหารสถานศึกษาไปตามหลักของ POSDCORB  (P หมายถึง Planning การวางแผนนโยบาย  O หมายถึง Organizing จัดโครงสร้างขององค์กรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ Sหมายถึง Staffing การสรรหาบุคลากรทีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาปฏิบัติงาน  D หมายถึง Directing การอำนวยการวินิจฉัยสั่งการและนิเทศ C หมายถึง Coordinating การประสานงานกับทุกฝ่ายให้ทำงานร่วมกันอย่างสามัคคี   R หมายถึง Reporting การรายงานผลปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาและ    B หมายถึง Budgeting การจัดงบประมาณ  วางแผนใช้เงินอย่างรอบคอบ)  ตลอดจนการบริหารทรัพยากรต้องคำนึงถึง 4M’s  ( Man Power หมายถึง การทำงานจะสำเร็จต้องได้คนดี  Money หมายถึง ปัจจัยงบประมาณ   Material หมายถึง วัสดุเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานและ   Management หมายถึง การแบ่งส่วนงาน  บริหารงาน  ประสานงาน) เป็นต้น  ทั้งนี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนอกจากจะใช้กระบวนการบริหารโดยทั่วไปดังกล่าวแล้ว  จะต้องปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารด้วยตนเอง  โดยให้โรงเรียนมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ ได้สอดคล้องกับบริบทชุมชน

                          บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติการเรียนรู้คือ เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  ตลอดจนเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี  บริหารงานอย่างเป็นประชาธิปไตยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และเป็นผู้สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยบรรลุตามจุดมุ่งหมายและนโยบายของการจัดการศึกษาปฐมวัย

                        จุดมุ่งหมายและนโยบายของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยยึดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยตามปรัชญาการศึกษาว่า

                        การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่เกิดแรกถึง 5 ปี* (5ปี 11 เดือน 29 วัน) บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

                        ทั้งนี้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 จัดทำขึ้นโดยยึดแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้

                        1.  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก   พัฒนาการของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์   เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต   ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยที่พัฒนาการด้านร่ากาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  จะมีความสัมพันธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นตอนไปพร้อมทุกด้านตามวัยและวุฒิภาวะ   เมื่อกล่าวถึงพัฒนาการเด็กปฐมวัยจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัย  เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุต่ำกว่า 6 ปี

                        พัฒนาการแต่ละด้านมีทฤษฏีเฉพาะอธิบายไว้และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเด็ก   อาทิ ทฤษฏีพัฒนาการด้านร่างกายที่อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กว่าลักษณะต่อเนื่อง  เป็นลำดับขั้น   เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นก่อน  หรือทฤษฏีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่อธิบายว่าเด็กเกิดมาพร้อมความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ  ประสบการณ์   ค่านิยมทางสังคม  และสิ่งแวดล้อม  หรือทฤษฏีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่อธิบายว่า   เด็กจะพัฒนาได้ดีถ้าในแต่ละช่วงอายุเด็กได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจ   ได้รับความรัก   ความอบอุ่นอย่างเพียงพอจากผู้ใกล้ชิด  มีโอกาสช่วยตนเอง  ทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและมีอิสระที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้รอบๆตนเอง  ดังนั้น   แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กจึงเสมือนหนึ่งแนวทางให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กได้เข้าใจธรรมชาติหรือความสามารถของเด็ก  สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างของแต่ละบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้เด็กพัฒนาได้ตามศักยภาพจนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการได้ชัดเจนขึ้น  การจัดทำหลักสูตรจึงยึดแนวคิดในการให้ความสำคัญกับความสามารถตามวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก  โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษา  (Child Center)

                        2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้     การเรียนรู้ของมนุษย์มีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับในชีวิตประจำวันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กขึ้นจากกระบวนการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระทำให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง   มีโอกาสคิดริเริ่มตามความต้องการและความสนใจของตนเอง รวมทั้งอยู่ในบรรยากาศที่เป็นอิสระ  อบอุ่น  ปลอดภัย  ดังนั้น  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปตามศักยภาพที่มีอยู่นอกจากนี้การเรียนรู้ยังเป็นพื้นฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น โดยที่คนเราเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดตามธรรมชาติก่อนที่จะเข้ามาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดทำหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตัวเด็กเอง   ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระ    เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมให้เหมาะกับระดับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

                        3.   แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก  การเล่นถือเป็นกิจกรรมีที่สำคัญในชีวิตของเด็กทุกคน   เด็กจะรู้สึกมีความสุข   สนุกสนาน   เพลิดเพลิน   ได้สังเกต  สำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวมีโอกาสทำการทดลอง  สร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหาและค้นพบความเป็นจริงของโลกภายนอกด้วยตนเอง  การเล่นจะมีอิทธิผลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต   ช่วยพัฒนาร่างกาย  อารมณ์   จิตใจ   สังคมและสติปัญญา  ขณะเล่นเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย  ได้ใช้ประสาทสัมผัสและการรับรู้  ผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียด  แสดงออกถึงความเป็นตนเองและเรียนรู้ความรู้สึกของผู้อื่น  การเล่นจึงเป็นเสมือนสื่อกลางให้เด็กสร้างประสบการณ์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว  เรียนรู้ความเป็นอยู่ของผู้อื่น   สร้างความสัมพันธ์อยู่ร่วมกับผู้อื่นและกับธรรมชาติรอบตัว  ดังนั้นการจัดทำหลักสูตรจึงถือว่า “การเล่น” อย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการประสบการณ์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

                        4. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม    บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่หรือแวดล้อมตัวเด็ก  ทำให้เด็กแต่ละคนเติบโตขึ้นมามีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ถือว่าพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าวัฒนธรรมและสังคมที่แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  การพัฒนาศักยภาพ   และการพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  ผู้เลี้ยงดูเด็กจำเป็นต้องให้ความสำคัญและเรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิต  ครอบครัว  และชุมชน  ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ  เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม    เกิดการเรียนรู้และมีความภูมิใจในสังคม-วัฒนธรรมที่เด็ดอาศัยอยู่และสามารถยอมรับผู้อื่นที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือต่างจากตนได้อย่างราบรื่น  มีความสุข

                        สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ผนวกกับแนวคิดและหลักการจัดการปฐมวัย 4 ประการข้างต้น การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจึงกำหนดปรัชญาการศึกษาให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ทราบถึงแนวคิดและหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปีที่ผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของตน และนำสู่การปฏิบัติให้เด็กปฐมวัยเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

 

                        ดังนั้นในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานสอดคล้องกันไปในทางเดียวกัน ทั้งผู้บริหาร  ผู้สอน ผู้ปกครอง ผู้ก่อสร้างอาคาร และชุมชนท้องถิ่นจะต้องมีความเข้าใจตรงกันว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจะทำเพื่ออะไร ทำไมและทำอย่างไรจึงจะถูกต้องและชัดเจน

                        นโยบายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 0 – 5 ปี  ตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ. 2545 – 2554  ได้กำหนดนโยบายว่า เด็กทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้รับโอกาสพัฒนาตนเองเต็มที่ เห็นได้จากผลการสำรวจของยูเนสโก (UNESCO)  ในปี ค.ศ. 1978 – 1988 พบว่าประเทศไทยมีแหล่งให้บริการการศึกษาปฐมวัยจำนวนทั้งสิ้น 27,804 แห่ง1 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 12 หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และสมาคมหรือมูลนิธิเป็นต้น ซึ่งจะมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละแห่ง และแต่ละแห่งได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับนี้   โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังเช่น กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้มีรูปแบบที่ดี จึงให้มีโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดเป็นต้น แบบการจัดการศึกษาในระบบนี้  และในปี พ.ศ. 2547  รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการศูนย์ปฐมวัยต้นแบบขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  อำเภอละ 1 โรงเรียนประมาณ 900 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ เช่นเดียวกัน โดยจัดงบสนับสนุนโรงเรียนละประมาณ 500,000 บาท

                        ในทำนอง­­เดียวกันนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีศูนย์ปฐมวัยทั่วประเทศ จำนวน 5,666 แห่ง จากศูนย์ปฐมวัยทั้งหมด 17,081 แห่ง ผู้ดูแล 37,661 คน นักเรียน 744,810 คน     ที่จะจัดการศึกษาในระดับนี้หรือศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสการได้รับการศึกษาให้ครอบคลุมและกว้างเพิ่มมากขึ้น  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันและมีรูปแบบเดียวกัน

                        ดังนั้นการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหรือสถานศึกษาปฐมวัย เช่น ศูนย์เด็กปฐมวัย โรงเรียน หรือศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบควรมีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ดังเช่น กรณีตัวอย่างนโยบายการศึกษาปฐมวัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 กำหนดนโยบายการดำเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ­­3  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ดังนี้

_________________________

1 www.thaimentol.com. 11/10/2550

2  http://www.phichitonline.com/news.php?=education&No=48. 11/11/250

3   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                        1.  ศูนย์เด็กต้นแบบ จัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพมุ่งสนับสนุนเด็กทุกประเภทเน้นการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม เด็กได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

                        2.  ครูผู้สอนมีความรู้ ความชำนาญในการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็ก เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรักความเข้าใจเด็กทุกประเภท

                        3.  ศูนย์เด็กปฐมวัยตันแบบเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และเป็นศูนย์ประสานงานด้านการศึกษาปฐมวัย จัดสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และสื่อที่ เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก

                        4.  จัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โดยระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการทำงานบรรลุเป้าหมาย

                        5.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวันต้นแบบ สอดคล้องกับการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่ โดยมีขอบข่ายการบริหารตามแนวทางส่งเสริมบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล เป็น 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป

                        6.  สถานศึกษามีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้มอบหมายการนิเทศ ติดตาม กำกับ ประเมินผล การให้คำปรึกษา แนะนำ

                        7.  ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

                        8.  การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โดยมีการประเมินตนเอง

 

                        จากแนวคิดจุดมุ่งหมายและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่กล่าวมานี้ชี้ให้เห็นความสำคัญในเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยการถ่ายทอดความรู้ ความดีและประสบการณ์ที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการได้อย่างเต็มศักยภาพและสมดุล เพื่อการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

                        การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่เหมาะสม นอกจากจะมุ่งให้เขามีพัฒนาการทุกด้าน ยังต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมและสังคมที่แวดล้อมตัวเด็ก เพื่อช่วยให้เด็กพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ จึงควรศึกษาเปรียบเทียบด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของนานาประเทศที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนและสังคมที่แวดล้อมตัวเด็ก เป็นการจัดการศึกษาพัฒนาคน ที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เป็นที่รู้จักและยอมรับกันในระดับโลก

                        ในที่นี้จะนำเสนอเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการนำวัฒนธรรมแบบเอเชียที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่นมาผสมผสานกับการจัดการศึกษาที่เป็นสากล โดยบูรณาการอย่างลงตัว ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยได้ส่งคนไปศึกษาดูงานและศึกษาเปรียบเทียบเพื่อนำแนวทางการจัดการศึกษามาพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศตั้งแต่นั้นสืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาในอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจยิ่งคือประเทศนิวซีแลนด์ที่จัดการเรียนการสอนภาษาของเด็กต่างวัฒนธรรม เพราะมีเด็กชนเผ่าซึ่งเทียบเคียงกับประเทศไทยแล้วมีความคล้ายคลึงกันในหลักคิดการจัดการศึกษาให้แก่เด็กชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริบททัองถิ่น จากการทำกรณีศึกษาเปรียบเทียบที่สอดคล้องกับการนำมาบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาในท้องถิ่นไทย ได้รวบรวมกรณีศึกษา (Case study) ไว้ดังนี้

-          กรณีศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศญี่ปุ่น, (Japan)

-          กรณีศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างวัฒนธรรมในประเทศนิวซีแลนด์, (New Zealand)

-       กรณีศึกษา การจัดการศึกษาแบบ BBL ในประเทศไทย : โรงเรียนโป่งแยงนอก                    จ.เชียงใหม่  แนวคิดของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ,(USA)

-      กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การสอนแบบโครงการและบูรณาการนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นไทยและชุมชนเมือง 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาปฐมวัย

คำสำคัญ (Tags)#ปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 267516, เขียน: 11 Jun 2009 @ 22:41 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:21 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 24, อ่าน: คลิก


ความเห็น (24)

เขียนเมื่อ 

แสดงความยินดีกับการเริ่มเขียน blog ของตัวเองเน้อ

ไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

เบญญทิพย์
IP: xxx.28.245.29
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ หนูมาอ่านความรู้ที่อาจารย์โพสไว้ด้วยคะ ได้ความรู้มากมายเลยคะ สู้ๆนะคะอาจารย์หนูจะเป็นกำลังใจดวงน้อยๆให้อาจารย์คะ

ชมัยพร
IP: xxx.123.137.12
เขียนเมื่อ 

หนุไม่ได้เรียนกับอาจารย์หรอกนะค่ะแต่หนูอยากทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยมีอะไรบ้างค่ะ

อยากได้เนื้อหาทั้งหมดค่ะคือหนูจะต้องทำงานส่งอาจารย์แต่หนูยังหางานไม่ได้เลยค่ะหนูเรียนอยู่ราชภัฎยะลาค่ะ

ปนางฐิติยา จองหมุ่ง
IP: xxx.172.211.105
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์ค่ะ

ดิฉันได้มีโอกาสใช้หนังสืออาจารย์ในการสอนรายวิชาประเมินผลพัฒนาเด็กปฐมวันในการสอนวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หย่วยจัดอำเภอปาย ดิฉันรู้สึกขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง ในปีนี้ดิฉันได้มีโอกาสสอน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยค่ะ แต่ยังไม่มีตำราประกอบถ้าอาจารย์พอจะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องดิฉัยอยากขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ

ชไมมน
IP: xxx.29.60.211
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ ฐิติยา ติดต่อกลับอีกครั้งนะคะ [email protected]

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค๊า..จำน้องอุ้มคนนี้ได้มัย เมื่อ12ปีที่แล้วไปเที่นวทุ่งกระเจียวด้วยกัน

nantira
IP: xxx.172.31.72
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพค่ะ

หนูดีใจที่เปิดมาเจออาจารย์ อาจารย์ค่ะตอนนี้หนูไม่รู้จะทำยังไง คือว่า ตอนนี้หนูต้องทำหลักสูตรปฐมวัยขึ้นเอง หนูทำไม่ได้และไม่เข้าใจ แต่งานที่อาจารย์สอนหนูทั้งหมดหนูได้ใช้จริงๆและได้ใช้ทุกอย่าง หนูต้องรับผิดชอบงานฝ่ายด้านปฐมวัยทั้งหมดเลย

ตอนนี้หนูทำงานแล้ว แล้วตอนที่หนูรับปรีญญาบัตรหนูคงจะได้เจออาจารย์นะค่ะ อาบาดิบิ ขอบคุณค่ะ

ผกามาส
IP: xxx.180.96.175
เขียนเมื่อ 

หนูอยากทราบ

-การเปลียนแปลงการเคลื่อนไหวการศึกษาปฐมวัย

- การจัดการเรียนการสอน

-สื่อการสอน

- นวัตกรรม

- เด็ก

-ผู้ปกครอง

-ชุม่ชน

ขอความหมายทุกหัวข้อเลยนะคะ

ตอบกลับด้วยนะคะ

ปติมา
IP: xxx.53.98.41
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ ปติมาขออนุญาตนำความรู้นี้ไปประกอบในรายงานการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์ อะบาดิบิ

puk
IP: xxx.25.107.28
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะคือว่าหนูจะทำรายงานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของประเทศญี่ปุ่นจึงขอความกรุณาอาจารย์ช่วยหาข้อมูลให้หน่อยได้ไหมค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

IP: xxx.172.28.172
เขียนเมื่อ 

สวัสดัค่ะอาจารย์ หนูมีเรื่องจะรบกวนนิดหนึงค่ะ

คือตอนนี้หนูเรียนปริญญาโทอยู่ค่ะ แต่พอดีว่าอาจารย์ให้หา "การศึกษาระดับปฐมวัยในเอเชีย" อ่ะค่ะ

หนูหาไม่เจอ รบกวนอาจารย์หน่อยนะคะ

จ๊ะโอ๋
IP: xxx.172.28.172
เขียนเมื่อ 

สวัสดัค่ะอาจารย์ หนูมีเรื่องจะรบกวนนิดหนึงค่ะ

คือตอนนี้หนูเรียนปริญญาโทอยู่ค่ะ แต่พอดีว่าอาจารย์ให้หา "การศึกษาระดับปฐมวัยในเอเชีย" อ่ะค่ะ

หนูหาไม่เจอ รบกวนอาจารย์หน่อยนะคะ

นส วลัยอร สานเมทา
IP: xxx.128.177.178
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ของหนุเก่งจริงๆๆค่ะ หนูขออนุญาตให้ที่ทำงานดูบทความทั้งหมดและนำไปปรับใช้ เพื่อคุณภาพทางการศึกษาของ ชาวปฐมวัยน่ะค่ะ

จรูญ ครับ ( ครูแม็ก )
IP: xxx.7.233.203
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับผม จรูญ (ครูแม็ก) เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชไมมนครับอยู่ลำพูน แต่อาจารย์สอนได้ไม่นานก็ไปเรียนศึกษาต่อ เรียนกับอาจารย์ได้ 2 ปี ครับ ตอนนี้ผมได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ ครูปฐมวัยแล้วครับได้ 5 ปีแล้ว ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้และทักษะต่างๆที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาได้ดีมากครับ ผมเรียนจบปี 2547 แล้วเรียนต่อ ป.โท สาขาบริหารการศึกษา ม.นเรศวรครับจบแล้วรับปริญญาปี 51 ตอนนี้ผมเรียนต่อดุษฎีบัณฑิตอยู่ครับ สาขาบริหารการศึกษา ม.วงษ์ชวลิตกูล กำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการบริหารสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาปมวัยสู่ความเป็นเลิศครับ ถ้ายังไงผมสนใจบทความของอาจารย์จะไปปรึกษานะครับ ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ ศิษย์ปี 2547

เรืองเดช .ส
IP: xxx.174.46.102
เขียนเมื่อ 

ผมเรืองเดชครับ รหัส 50221141. อาจารย์ครับ ผมเรียนกับอาจารย์ ภาคพิเศษ เสาร์ตอนเช้า ที่อาจารย์ให้การบ้านนั้น ผมหาไม่ค่อยได้ครับ ในเว็บไซต์เลยครับ แต่ความพยายามของผมก็ไม่สิ้นสุด จึงไปพบ ผลงานของอาจารย์ที่เขียนไว้ ผมรู้สึกประทับใจมากครับ และรู้สึกมีประโยชน์มากด้วย ผมก็เลยตัดสินใจเอาบทความของอาจารย์มาทำเป็นรายด้วย เพื่อว่า เพื่อนๆ จะได้อ่านด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์

ดิฉันเบญจวรรณค่ะ
IP: xxx.142.116.61
เขียนเมื่อ 

สวัดดีค่ะอาจาร์

ดิฉันเบญจวรรณ ภาคพิเศษ 50221114

ทักทายอาจารย์ค่ะ

IP: xxx.29.50.40
เขียนเมื่อ 

ขอข้อมูล กรณีศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างวัฒนธรรมในประเทศนิวซีแลนด์, (New Zealand) หน่อยค่ะ

koy
IP: xxx.52.149.5
เขียนเมื่อ 

อาจารย์หนูอยากได้แผนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับ case study ที่จะนำไปใช้ในศพด.ขอให้อาจารย์ช่วยตอบหนูด้วนนะค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ ดร.เก๋
  • กำลังค้นงานวิจัยแนวไฮสโคปพัฒนากระบวนกลุ่มเลยนึกถึงผลงานของ ดร.เก๋ ค่ะ
  • จึงถือโอกาสเข้ามาอ่านบทความ
  • ขอบคุณนะคะ
  •                                                       ครูรส                                                                            

 

ต้นกล้าขอ แนะนำหลักสูตร

"จัดระเบียบการปลูกข้าว จากเเปลงนา สู่การพัฒนาประเทศ "

http://gotoknow.org/blog/supersup300/404332

ขอบคุณครับ

นางสาวมนต์นภา
IP: xxx.93.208.36
เขียนเมื่อ 

  กราบเรียนอาจารย์ หนูกำลังศึกษาหาข้อมูลผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย "แบบสร้างตนเพื่อชีวิตและสังคม" โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและผู้ปกครองมีส่วนร่วม ของอาจารย์อยู่คะ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ให้เพื่อนได้รับความรู้ แต่หนูมีข้อมูลหน่อยเดียว จึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ค่ะ

ลูกศิษย์ รหัส46
IP: xxx.53.24.239
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้นะคะ บล็อกนี้ หนูได้ความรู้มากเลยค่ะ และที่อาจารย์ได้อบรมสั่งสอนหนู หนูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ ค่ะ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะคะ

นวพร
IP: xxx.207.110.77
เขียนเมื่อ 

อยากได้คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบไว้ศึกษามาก ๆ เพราะกำลังสนใจทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องนี้

ถ้าท่านมีดิฉันขอแบ่งปันด้วยนะคะ

นวพร

pimyada
IP: xxx.175.199.8
เขียนเมื่อ 

อ.คะพิมกได้เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปฐมวัยของไทยและต่างประเทศคะ

เพราะว่าหนูเรียนเอกปฐมวัย ปี 53 คะ จะเอาไปทำรายงานคะเพราะว่าพิมเปิดทางเนตแล้วไม่ค่อยมีข้อมูสักเท่า

ไหร่คะ และหลักสูตรทางภาคตะวันออกคะเพราะพิมทำรายงานเป็นกลุ่มคะหาไม่ค่อยเจอคะ

อยากให้อ.แนะนำให้หน่อยคะ