ชไมมน

ชไมมน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ระดับ7 ข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiangmai Rajabat University
Usernamechamaimone
สมาชิกเลขที่75205
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

อาจารย์ ชไมมน ศรีสุรักษ์: สังกัดสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา                

       ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. การศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยครูเชียงใหม่

       Certificate of research (Education) Shiga University, Japan.

       การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย

       บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาปฐมวัย:เช่นการอบรมเลี้ยงดูเด็กแนวไทยและญี่ปุ่น

       งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย: เช่น

       The Comparison of Activities for Preschool Children and Child –rearing between Thai and Japanese Ways

       การวิจัยการบูรณาการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

       เอกสารประกอบการสอนวิชาการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

                                                                                ฯลฯ

ประสบการณ์การทำงาน   

สอนระดับอนุบาล : 2535-2540

       หัวหน้าฝ่ายวิชาการสายการศึกษาปฐมวัย กลุ่มโรงเรียนบ้านหนองข่า  สปจ. ชัยภูมิ

       ครูดีเด่นสายการศึกษาปฐมวัย กลุ่มโรงเรียนบ้านหนองข่า  สปจ. ชัยภูมิ

       ครูเล่านิทานคุณธรรมดีเด่นระดับจังหวัด สปจ. ชัยภูมิ

       วิทยากร Action research สปจ.ชัยภูมิ

 สอนระดับอุดมศึกษา : 2540-ปัจจุบัน

       อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

       วิทยากรทางการศึกษาปฐมวัยให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย

       กรรมการศูนย์สำนักต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

       หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย