ผมอ่านข่าวพบหน่วยงานใหญ่หน่วยงานหนึ่ง  สนใจที่จะทำงานด้านครอบครัวอบอุ่น  โดยมีแนวคิดในการทำครอบครัวอบอุ่นอยู่สองแนวคิด คือ

       แนวคิดแรก    ให้เลี้ยงไก่

       แนวคิดที่สอง  คือ  ให้ความรู้ในการเลี้ยงลูก

       จากประสบการณ์ในการสร้างครอบครัวอบอุ่นในโรงเรียนของผม  ผมลองถูกลองผิดมาหลายวิธีครับ  ส่วนใหญ่ก็จะ ผิด มากกว่า  ถูก   เพราะ ผมขาดองค์ความรู้ในการสร้างครอบครัวอบอุ่น

       ที่ผมเคยทำมา คือ  การให้ความรู้ครับ  เชิญผู้ปกครองมารับความรู้เรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลานที่ถูกวิธี   ผลปรากฏว่าไม่ค่อยได้ผลครับ

          ต่อมา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลายๆเรื่องๆ  หลายๆคน หลายๆแนวทาง  พบว่าแนวการสร้างครอบครัวอบอุ่นที่ได้ผล  ต้องใช้ กระบวนกร ครับ

          กระบวนกร  มาจากคำว่า วิทยากรกระบวนการ หรือ Facilitator   เป็นผู้จัดให้มีการจัดการความรู้ในการสร้างครอบครัวอบอุ่น

         วิธีการของกระบวนกร  จะมีแนวคิดว่า เปิดใจ  แก้ไขร่วมกัน

        นั่นคือ ทั้งฝ่ายพ่อแม่ และ ฝ่ายลูก  ต้องเปิดใจปัญหาของแต่ละฝ่าย  พร้อมกับ หาทางออกร่วมกัน

         โดยกระบวนกร   เป็นผู้จัดให้เกิดกระบวนการดังกล่าว  โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการเป็น วิทยากร” นั่นคือ หลีกเลี่ยงการบอก การแนะนำ การให้ความรู้

         จากการดำเนินการสร้างครอบครัวอบอุ่นโดยใช้ กระบวนกร  ด้วยแนวคิด เปิดใจ  แก้ไขร่วมกัน  ผมพบว่าได้ผลที่น่าพอใจครับ   ผู้ปกครองเปลี่ยนแนวคิด และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมในการเลี้ยงลูก

          ผมว่า การสร้างครอบครัวอบอุ่น  ก็เหมือนการสอนคณิตศาสตร์ครับ

        การสอนคณิตศาสตร์  ไม่ควรให้ความรู้ หรือ บอกความคิดรวบยอดครับ  แต่ต้องจัดกระบวนการ แล้วให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดเอง

          การสร้างครอบครัวอบอุ่นก็เช่นกันครับ  ผมว่าการให้ความรู้จะได้ผลน้อย  จะให้ได้ผลดีต้องให้กระบวนการ และ เกิดความคิดรวบยอดด้วยตนเอง

          โดยมี  "กระบวนกร"  เป็นผู้จัด "กระบวนการ" ครับ

        นำภาพมาฝากครับ   หลักสูตรครู Fa  ที่ผมเข้าร่วมด้วย กับโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม   ผมขอยืมภาพมาจากคุณบินหลาดง