หลักสูตรสถานศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

           วันนี้ครูอ้อได้กลับจากการไปประชุมปฏิบัตการเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยได้รับความรู้เรื่องหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร แนวทางการนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา     โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ได้เก่งมากและเข้าใจมาก  คือ  รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

        หลักสูตรสถานศึกษา     เป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ โดยให้แต่ละคนพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน  และนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

        องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย

        1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์

        2. โครงสร้างหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ขอบข่ายสาระหลัก เวลาเรียน

            และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

       3. คำอธิบายรายวิชา  (โครงสร้างรายวิชา)

       4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต)

       5. การจัดการเรียนรู้

       6. เกณฑ์การจบหลักสูตร/การผ่านช่วงชั้น

     ลักษณะสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษา

         1. ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้

         2. หน่วยการเรียนรู้เป็นหัวใจของหลักสูตร

         3. การจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วยต้องให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน

         4. การวัดผลประเมินผล ควรประเมินการปฏิบัติ  (Performance Assessment)

         5. ชิ้นงาน/ภาระงานที่กำหนดควรเชื่อมโยงมาตรฐาน

         6. มีความยืดหยุ่นในกระบวนการ และขั้นตอนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์

             มาตรฐานการเรียนรู้/ความสนใจของนักเรียน/สภาพปัญหาของชุมชน

                     วันนี้พอก่อนนะคะ แล้วจะสรุปมาให้เรียนรู้ในครั้งต่อไปนะค่ะ

                                        ครูอ้อ กศน.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาตลอดชีวิตความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาทักทายพี่อ้อ
  • เลยเอางานวิจัยมาฝาก
  • น้องสรุปหัวข้อวิจัยของ กศน.สิงห์บุรี
  • เรียบร้อยแล้ว
  • ที่นี่เลยครับ
  • สรุปหัวข้อวิจัย กศน.สิงห์บุรี
  • เสียดายได้คุยกับพี่อ้อนิดเดียวเอง
เขียนเมื่อ 

มาเล่าเรื่องการประชุมเมื่อวานบ้างนะครับ ว่าจะทำอะไรกันบ้าง

เขียนเมื่อ 

เรียนป.โทการพัฒนาหลักสูตรอยากทราบว่ารูปแบบการสร้างหลักสูตรมีของใครบ้าง รบกวนคุณครูอ้อหน่อยนะคะ  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

อ้อย
IP: xxx.183.245.20
เขียนเมื่อ 

อ. สอนจริงเข้าใจกว่าที่อ่านในเว็บค่ะ