โครงการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนในโครงการเขียนเรียงความ ฯ

โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2548

กำหนดการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนในโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2548 โดยให้ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัด สป.ออกเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนในโครงการเขียนเรียงความฯที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 74 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 9 - 19 สิงหาคม ที่ปรึกษาประเสริฐ แก้วเพ็ชร ได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมบ้านเด็กฯ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกำหนดการเยี่ยม ดังนี้

1. วันที่ 15 ส.ค. 2548 เยี่ยมบ้านเด็กในโครงการที่ โรงเรียนถาวรวิทยา สมุทรสงคราม

      จำนวน 2 คน

2. วันที่ 18 ส.ค. 2548 เยี่ยมบ้านเด็กในโครงการที่ โรงเรียนวัดปากน้ำ สมุทรสงคราม

       จำนวน  1  คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีสารสนเทศความเห็น (0)