การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.3   สพท.พล.3 ให้ประเมินความพร้อมด้านการอ่านออกเสียง           คะแนนเต็ม  45  คะแนน มีข้อความทั้งหมด  7  ข้อความให้เลือกอ่าน  1  ข้อความ   ใช้เวลาในการอ่าน  7  นาที  นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน 22  คน ประเมินผ่านทุกคน  และมีข้อสังเกตของคำที่นักเรียนมีปัญหาในการอ่านมากที่สุดคือ  คำที่มี ร  ล ว ควบกล้ำ