มีหลายคนสงสัย TOWS ANALYSIS คืออะไร วันนี้เลยขอแนะนำ TOWS แบบย่อๆ ดังนี้ค่ะ

T (Threats) - ภาวะคุกคาม (ปัจจัยภายนอก ควบคุมไม่ได้ ที่ขัดขวางความสำเร็จตาม

เป้าหมาย) 

O  (Opportunities) - โอกาส (ปัจจัยภายนอก ควบคุมไม่ได้ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย)

W (Weakness) - จุดอ่อน (ปัจจัยภายใน ควบคุมได้ ที่ขัดขวางความสำเร็จตามเป้าหมาย))

S   (Strengths) - จุดแข็ง  (ปัจจัยภายใน ควบคุมได้ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย) 

แล้วรายละเอียด จะมาเล่าให้ฟังต่อไปภายหลังค่ะ