ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 (ที่คนทะเบียนพึงระวัง!!!)

วิชาการที่โดเด่น นั่นหละที่เป็นจุดแข็งของคนทะเบียน

ข้อ 32 การเรียนซ้ำ หรือการเรียนแทน

     32.1  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ D นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ำได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี

     32.2  รายวิชาใดที่นสิตได้ F  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนกันได้  ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี  ยกเว้นวิชาเลือกเสรีจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนได้

     32.3  นิสิตที่ได้ผลการศึกษา  F  ในรายวิชาใด  จะปรากฏผลการศึกษา  F  ในใบแสดงผลการศึกษา  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน  ในรายวิชานั้นจนกว่าจะได้ผลการศึกษา  A-D  และผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้  F  จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์  R  ในใบแสดงผลการศึกษา  เมื่อนิสิตได้ลงทะเบียนแก้ไขในรายวิชานั้นหรือรายวิชาที่เรียนแทนแล้ว

ข้อบังคับข้อ 32.3 นี้ ให้มีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2547  เป็นต้นไปนะครับ........

ไว้พบกันใหม่ กับเรื่องใหม่ ๆ  ของคนทะเบียน มมส.  นะครับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิมานเทพความเห็น (0)