เครื่องกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

เรามารู้จักเครื่องนี้กันครับ

HEMOENCEPHALOGRAM  ( HEG )
 HEG คือ  เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนเป็นการตรวจวัดกระแสไหลเวียนของโลหิตที่ผิวสมองแทนการตรวจวัดเคลื่อนสมอง  ซึ่งการไหลเวียนของกระแสโลหิตมีส่วนสัมพันธ์กับคลื่นสมอง
 HEG  ประกอบด้วย
 1. เป็นเครื่องแปลงสัญญาณให้ปรากฏภาพกราฟแท่งบนจอภาพคอมพิวเตอร์ ขึ้นลงตามกระแสโลหิตที่วัดได้ มีเสียงดนตรีที่สัมพันธ์กันด้วย
 2.  ( Head  band )
 Head band เป็นเครื่องมือตรวจสอบการอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดที่เส้นเลือดฝอยของสมอง แล้วส่งต่อไปยังเครื่อง Bio – comp เพื่อแปลงสัญญาณเป็นภาพ กราฟแท่ง เคลื่อนขึ้นลงบนจอภาพคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีเสียงดนตรีที่สัมพันธ์กับความสูง – ต่ำ ของกราฟแท่งด้วย
 การเตรียมเด็ก
  -  พยายามฝึกให้เด็กยินยอมคาด head band
  -  สร้างสัมพันธภาพกับเด็ก
  -  นำเด็กมาที่ห้อง HEG เพื่อสร้างความคุ้นเคย
   -  ทดลองให้นั่งระยะสั้น ๆ เมื่อเด็กยินยอมระยะแรก
 วิธีการบำบัดด้วย HEG
  -  คาดสาย Head band บริเวณจุดที่กำหนดเช่น FP 1 , FP 2 โดยใช้เวลาข้างละไม่เกิน 10 นาที
  -  ฝึกเด็กให้นั่งนิ่ง ๆ โดยนำสิ่งที่เด็กชอบมาประกอบเช่น
    - รูปภาพต่าง ๆ หนังสือต่าง ๆ
    -  การนับเลข  การอ่าน  ก - ฮ
    -  การวาดรูป  การระบายสี  การร้อยลูกปัด
  -  เมื่อเด็กเคยชินฝึกเด็กให้ดูกราฟขึ้นลงและฟังเสียง
ข้อควรระวัง
 เด็กทุกคนที่จะนำมาบำบัดด้วยเครื่อง HEG  ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ก่อน เนื่องจากมีโรคที่แสดงอาการคล้าย ๆ กัน เช่น
  -  Petit  mal  seizures
  -  severe  anxiety
  -  Depression
  -  Sleep  disorders
  - Thyroid  dysfunction etc. 
  พึงตระหนักว่า HEG เป็นวิธีการบำบัดวิธีหนึ่งที่เพียงแต่ใช้ร่วมในการรักษาเท่านั้น เด็กจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง

  การประเมินผล
  1.  จากค่าเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ( ค่าปกติ 60 – 120 )
  2.  จากค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
  3.  จากรายงานพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของเด็ก โดย พ่อแม่ ครู และ ตัวเด็ก
  4.  จากผลการเรียน
  5.  ผลจาก TOVA  (  Test  of  Variabled Attention )  ทดสอบเกี่ยวกับ attention , impulsively และ reaction 
        และ reaction time
  6.  จาก Cognitive test 
   -  ความจดจำ
   -  การควบคุมตัวเองและความตั้งใจ
   -  เหตุผลและการคิดคำนวณ
   -  กระบวนการัดสินใจ 
   -  ระยะเวลาโต้ตอบ
   -  ความรวดเร็วและแม่นยำในการประมวลผลข้อมูล
   -  ข่าวสาร ความรู้และความเข้าใจทั่วไป
  7.  Brain Mapping ( โดยเครื่องมือ Biocomp.2010-4 วัดอัตราส่วนของสมอง B wave และ 0 wave )

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jvkk Computerความเห็น (0)