การขอเปิดคลินิกรักษาผู้ติดยา

คลินิกเอกชน

       การเปิดคลินิกเอกชนเพื่อรักษาผู้ติดยาเสพติด  มีวิธีการและขั้นตอนคือ

          1.จะต้องขออนุญาตจากกองการประกอบโรคศิลปะ เพื่อจัดตั้งเป็นคลินิกทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541ก่อน ต่างจังหวัดสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น

          2.กรอกแบบฟอร์มคำขอจัดตั้งสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ( แบบ ส.ต.1) ซึ่งรับได้ที่ฝ่ายสถานพยาบาล ตึกอำนวยการชั้น 3 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมแนบเอกสารตามระบุ รวมทั้งสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

          3.ยื่นคำขอจัดตั้งมายังกรมการแพทย์ หรือสถาบันธัญญารักษ์เพื่อตรวจหลักฐาน

          4.ผู้แทนคณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาล เช่น กองการประกอบโรคศิลปะ กองควบคุมวัตถุเสพติด และฝ่ายเลขานุการฯซึ่งคือฝ่ายสถานพยาบาล เดินทางไปตรวจเพื่อดูความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่ บุคลากร และอื่นๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

           5.นำข้อมูลเข้าสู่วาระการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาลเพื่อลงมติให้จัดตั้ง หรือไม่

           6.นำเสนอมติต่อเลขานุการคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาในกรณีที่อนุญาตให้จัดตั้ง และแจ้งให้คลินิกทราบ ส่วนคลินิกที่ไม่อนุญาตให้จัดตั้งก็จะแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนุญาตสถานพยาบาลความเห็น (0)