การเป็นลูกน้องในบังคับบัญชาของสายงานหนึ่ง บางครั้งทำดีทำถูกต้อง แต่ไม่ถูกใจผู้บริหาร  ท่านคิดว่ามีไหมในปัจจุบัน  ขอให้แสดงความคิดเห็นด้วยว่า  ท่านเห้นด้วยและมีเกิดขึ้นในสถาบันหรือหน่วยงานหรือไม่    ดิฉันเห็นสมควรอย่างยิ่งว่ามีในหน่วยงาน    เกิดความท้อแท้ แต่ไม่ท้อใจ  มีความอดทนกับความอุตสาหะ   คิดว่า  "สักวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราบ้าง".