บทที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ

ลองอ่านดูนะจ๊ะ

 

Powerpoint คลิกที่นี่

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ

 

 

ธุรกิจระหว่างประเทศได้เกิดขึ้นมานานหลายยุคหลายสมัย เป็นการดำเนินกิจการที่ข้ามพรมแดนของประเทศไปสู่อีกประเทศหรือมากกว่าและได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ มากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบในแต่ละสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น จึงควรที่จะศึกษาถึงความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งได้มีผู้ให้คำจำกัดความไว้หลายท่าน ดังนี้

 

ความหมาย

                1. อ.กตัญญู

2. เป็นการดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนข้ามพรมแดนประเทศ ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป

                3. ธุรกิจระหว่างประเทศ คือ ธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมทางธุรกิจที่ดำเนินงานในท้องถิ่น

                4. International Business is the study of transaction taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individuals and organizations.

                5. International Business is the sum of all business transactions that cross the borders of two or more nations.

 

                ความหมายคำศัพท์ทางเทคนิค

                1. Exports – all the goods and services sent from one country to other nations.

                2. Imports - all the goods and services brought into a country that were purchased from organizations located in other countries.

                3. FDI (Foreign Direct Investment) is equity funds invested in other nations. (The FDI is undertaken by MNEs who exercise control of their foreign affiliates.

                4. Multinational Enterprises (MNEs): A company headquartered in one country but having operations in other countries.ex. Exxon (US), Wal-Mart (US), General Motors (US), Royal Dutch/ Shell Group (Britain/ Netherlands), and so on.

                5. Multinational Company (MNC) is a company that is headquartered in one country but has operations in one or more countries.

 

 

                การดำเนินธุรกิจนั้น มีกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของธุรกิจระหว่างประเทศ

                1. เพื่อเพิ่มยอดขาย

                2. เพื่อแสวงหาแหล่งทรัพยากร

                3. เพื่อขยายตลาดหรือแหล่งวัตถุดิบ

                4. ลดความเสี่ยงทางการแข่งขัน

 

กลยุทธ์ของการขยายตัวของธุรกิจระหว่างประเทศ

1. กลยุทธ์ในเชิงรุกหรือเชิงรับ

2. กลยุทธ์ดำเนินการด้วยผู้อื่นหรือตนเอง

3. กลยุทธ์ความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน

4. กลยุทธ์กระจายตามภูมิภาค

5. กลยุทธ์ในการสอดคล้องตามสภาพแวดล้อม

 

รูปแบบในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

1. การส่งออกนำเข้าสินค้า

2. การส่งออกนำเข้าบริการ

3. การลงทุน

4. Counter trade

5. การทำสัญญา

 

อุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนไทยจำนวนมาก ไม่สามารถพัฒนาตนเองขึ้นไปเป็นผู้บริหารในต่างประเทศ

1. ขาดความมั่นใจในตัวเองด้าน......

2. คนไทยมีวัฒนธรรมผูกพันกับครอบครัวและญาติมิตร ทำให้บางคนปฏิเสธการไปทำงานที่ต่างประเทศ

3. ระบบสนับสนุนพื้นฐานของประเทศ อาทิ ด้านสังคมและเทคโนโลยี

4. สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

 

ดุลการชำระเงิน (Balance of Payments)

                หมายถึง บัญชีที่บันทึกมูลค่าในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ระหว่างผู้พำนักอาศัยในประเทศ (Resident) กับผู้พำนักอาศัยที่ต่างประเทศ (Non-resident) ภายในรอบบัญชีหนึ่ง (ส่วนใหญ่ 1 ปี) ประกอบด้วย

                1. บัญชีเดินสะพัด (The Current Account) มีบัญชีย่อย ๆ 4 บัญชี ได้แก่

                                1.1 บัญชีการค้า/ดุลการค้า (Balance of Trade) คือ บัญชีที่บันทึกมูลค่าในการส่งออกและนำเข้าสินค้า

                                1.2 บัญชีบริการ/ดุลบริการ (Services Balance) คือ บัญชีที่บันทึกมูลค่าในการส่งออกและนำเข้าบริการ

                                1.3 รายได้ที่มาจากการลงทุน (Investment Income)

                2. บัญชีทุน/ทุนเคลื่อนย้าย (The Capital Account)

                                2.1 ภาคเอกชน (Private Sector)

                                                2.1.1 ระยะสั้น

                                                2.1.2 ระยะยาว

                                2.2 ภาครัฐบาล (Public Sector)

                                                2.2.1 ระยะสั้น

                                                2.2.2 ระยะยาว

                3. บัญชีบริจาค/เงินโอน/ช่วยเหลือ (Unilateral Transfer)

                4. ทุนสำรองระหว่างประเทศ (Reserve Authority Funds)

 

แนวคิดของธุรกิจระหว่างประเทศ

1. Ethnocentric Orientation (แนวคิดมองประเทศแม่เป็นหลัก)

2. Polycentric Orientation (แนวคิดที่สอดคล้องในแต่ละประเทศ)

3. Geocentric Orientation (แนวคิดที่มองโลกเป็นตลาดเดียว)

 

 

การบ้าน 1. การนำเข้า - ส่งออกหรือการเข้ามาลงทุนในประเทศโดยบริษัทข้ามชาติ มีผลกระทบอย่างไรต่อประเทศ

 

 

 

 

 

 

เฉลย

1. ทำให้ประเทศมีเงินตราต่างประเทศไหลเข้าประเทศ  ซึ่งถ้าไม่มีการส่งออก หรือการลงทุนก็จะไม่มีเงินตราต่างประเทศไว้ซื้อสินค้าที่ต้องการ

2. สินค้าออกจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต และถ้าสินค้าบางชนิดมีการผลิตที่เกินความต้องการของคนในประเทศก็จะส่งออกไปขายที่ต่างประเทศก็จะเป็นตัวสร้างรายได้อีกทาง  และการลงทุนจากต่างประเทศจะสร้างงานและก็จะสร้างรายได้ให้กับแรงงานในประเทศ

3. สินค้าส่งออกจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจด้วย นั่นคือ ถ้ามีการส่งออกมากขึ้น ผู้ผลิต รัฐบาล พ่อค้าส่งออก แรงงานในประเทศจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสภาวะการค้า การลงทุนก็จะเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจก็จะดีไปด้วย

4. สินค้าออกเป็นแหล่งรายได้ให้กับรัฐบาล

5. ในกรณีที่ประเทศกำลังพัฒนามีการส่งออกเพิ่มขึ้น ประเทศนั้นก็จะมีความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มขึ้นด้วย

6. การนำสินค้าเข้าประเทศจะทำให้ประชาชนหรือผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่มีราคาและคุณภาพเหมาะสม

7. ในกรณีที่มีการนำเข้าสินค้าเพื่อนำมาผลิตเมื่อผลิตเสร็จแล้วมีการส่งออกไปขายต่างประเทศ จะทำให้มีการจ้างงานเพิ่ม แรงงานจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

8. เมื่อมีการลงทุนจากต่างประเทศ เมื่อผู้ประกอบการมีกำไรก็จะจ่ายภาษี หรือการนำเข้ารัฐบาลก็จะได้รับรายได้จากอากรนำเข้า

9. สินค้านำเข้าจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ผลิตในประเทศมีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 5 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและองค์กรระหว่างประเทศ

 

รูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมี 5 รูปแบบ ได้แก่

1. เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)

                2. สหภาพศุลกากร (Custom Union)

                3. ตลาดร่วม (Common Market)

                4. สหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Union)

                5. สหภาพทางการเมือง (Political Union)

 

รูปแบบ

 

 

 

 

 

1. เขตการค้าเสรี

 

 

 

 

2. สหภาพทางศุลกากร

 

 

 

3. ตลาดร่วม

 

 

4. สหภาพทางเศรษฐกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธุรกิจระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#ธุรกิจระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 264510, เขียน: 30 May 2009 @ 08:34 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)