จากมติที่ประชุมกองบก. เมื่อวันที่ 25 เม.ย.49 ได้ปรับวัตถุประสงค์และแนวทางการเขียนบทความทางวิชาการใหม่ โดยเน้นงานเขียนที่ผสมผสานแนวคิดกับประสบการณ์ตรงของผู้เขียน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และเน้นผลจากงานเขียนนั้นในแง่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะไม่รับตีพิมพ์บทความวิจัย หรือรายงานการวิจัย ทางผู้จัดการและ บก.วารสาร ได้ช่วยกันปรับเปลี่ยนแนวทางการเขียนบทความให้ผู้เขียน/ นักวิชาการที่สนใจเผยแพร่ผลงาน ได้นำเสนอบทความได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น อ่านรายละเอียด

เรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่งบทความได้ที่ บรรณาธิการวารสารศูนย์บริการวิชาการ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    นางสาวสิรินธร  วงษ์ชาลี   (ผจก.วารสาร)  โทร.0-4334-8983  ต่อ 103  E-mail: [email protected]
ผู้จัดการ