เชิญชวนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ และทางเลือกที่ภาคประชาชนต้องการอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยง ในการพัฒนาและวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ที่เว็บไซด์เวทีสิ่งแวดล้อม   http://www.thaienviforum.net/