วันที่ 4 พฤษภาคม 2549 เวลา 11.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศูนย์บริการวิชาการ ขอเรียนเชิญคนเขียนBlog ทุกท่านร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการเขียน รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการเขียนBlog เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เรียนเชิญครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ การเงิน และนักวิจัย จากศูนย์วิจัยเฉพาะทางทั้ง 15 ศูนย์ของ มข. ซึ่งเป้าหมายการจัดการความรู้ฯKM ปี 49 เน้นการจัดการด้านการเงินและพัสดุ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้เป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ปี 49 ศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอเรียนเชิญประชุมในวันดังกล่าว และขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย///ขอขอบพระคุณยิ่ง//