การประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรุ่นที่ 5

การพัฒนาคณาจารย์รับการเปิดภาคเรียนใหม่(1/2549)
ระหว่างวันจันทร์-อังคารที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้นำบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปร่วมประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ตาม"หัวปลา" ที่กำหนดไว้ว่า "การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และองค์กรคุณภาพ"  ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 จากที่กำหนดไว้ทั้งหมด 12 ครั้ง โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ทุกประเภท และทุกคน ได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบวิธีการจัดการความรู้ในองค์กร  และเนื่องจากการจัดประชุมบุคลากรอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการได้บ่อยนัก  มหาวิทยาลัยจึงใช้โอกาสของการประชุมปฏิบัติการในช่วงนี้กระจายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการรับการประเมินจากภายนอก (ก.พ.ร. และ สมศ.) ให้คณาจารย์ได้ทราบและรับรู้บทบาทหน้าที่ของคณาจารย์แต่ละคนในการสนับสนุนคุณภาพการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพงานวิชาการด้านอื่น ๆ  และเพื่อใช้โอกาสการจัดประชุมปฏิบัติเป็นการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยด้วย "หัวปลา" ของการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" รุ่นนี้ (รุ่นที่ 5 ) ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์คู่สัญญาของมหาวิทยาลัย อีกส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์อาวุโส ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เสียงสะท้อนในเบื้องต้น(ก่อนทำ AAR)จากผู้เข้าประชุมทั้งรุ่นใหม่ และรุ่นอาวุโส  ได้ยินว่าได้ประโยชน์มาก ได้รับรู้เทคนิควิธีใหม่ ๆ ที่จะนำไปลองใช้อีกหลายวิธี การจัดการความรู้ครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาคณาจารย์รับการเปิดภาคเรียนใหม่(1/2549) อีกรูปแบบหนึ่งด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (0)