กระบวนการสร้างประชาคมเข้มแข็งสมบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 2

  2. ตารางอิสรภาพ       

เพื่อ พัฒนาตนเอง องค์กร และงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้     

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ (งาน)    

1)      แก้จนอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกฝังแนวคิดและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (มีเหตุมีผล ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน บนฐานความรู้และคุณธรรม) 

2)      165 ตำบล 400 หมู่บ้าน 25,600 คน 

ตารางอิสรภาพ คุณอำนวยอำเภอ ตัวอย่าง

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (พ.ค. - ก.ย. 2549)

1)      วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

พัฒนาตนเองตามบทบาทหน้าที่ (คุณอำนวยอำเภอ)

 

1. ความเข้าใจแนวคิดโครงการ

-วัตถุประสงค์

-เป้าหมาย

2.ความเข้าใจโครงสร้างการทำงาน

-บทบาทหน้าที่

3.ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้
4.ประสบการณ์จัดการความรู้

5.ทักษะการจัดประชุมเพื่อการสร้างการเรียนรู้

5.1การเตรียมสถานที่อุปกรณ์เอกสารผู้เข้าร่วมประชุมฯลฯ

5.2การประสานงาน

5.3การเป็นผู้ดำเนินการประชุม

-การฟังอย่างลึกซึ้ง

-การสรุปประเด็นที่ฟัง

-การตั้งคำถามให้คิด

-การนำเสนอง่ายต่อการเข้าใจ

6.การสื่อสาร/ขยายผล

-สื่อสารกับทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง

-สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายหลัก(คุณอำนวยตำบล)

 

การดำเนินงานขั้นต่อไป

 

1)      คุณอำนวยอำเภอ (ผู้เข้าร่วมประชุม)

-ปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกับทีมงาน(คุณเอื้ออำเภอ/ตำบล) ทำอย่างไรให้นายอำเภอลงมาเป็นแกนอำนวยการ ?

-ปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและทักษะการทำตารางอิสรภาพกับคุณอำนวยตำบลและสนับสนุนให้คุณอำนวยตำบลลงไปปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้กับผู้นำชุมชนหมู่บ้านละ 8 คน (ไม่ควรนำตารางอิสรภาพไปใช้กับชุมชน ควรใช้ข้อมูลจากแผนชีวิตชุมชน และกิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชนเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้)

2)      ภาคีพัฒนาภาครัฐ(คุณอำนวยจังหวัด)-ปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกับทีมงาน(คุณเอื้อจังหวัด) ทำอย่างไรให้ผู้ว่าฯลงมาเป็นแกนอำนวยการ ?

 

 

 

3)      ทีมประสานงาน + การเงิน ทำอย่างไรให้การดำเนินงานของแต่ละวงเรียนรู้สะดวก ?

4)      ทีมวิชาการ 1)ทำอย่างไรให้การดำเนินงานของแต่ละวงเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (เพลิน + รู้) ? 2) ทำอย่างไรให้ระบบเชิงโครงสร้างและพื้นที่ทำงานโดยตัวของระบบเอง ทีมวิชาการลดบทบาทจากพี่เลี้ยง ไปเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น

วงเรียนรู้คุณอำนวยอำเภอนัดพบกันครั้งต่อไปวันที่..............................

เป้าหมายการเรียนรู้

1)      ลปรร. การทำงานของแต่ละพื้นที่

2)       

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)