สัมมนานักส่งเสริมฯ จ.กำแพงเพชร สาย 2 ( 26 เมษายน 2549 )

เริ่มเห็นภาพของการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร

          การประชุม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ  ( DW) ของเดือนเมษายน  2549  สายที่ 2  (ลิงค์อ่าน สายที่ 1 )  ซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอขาณุวรลักษบุรี , คลองขลุง,คลองลาน,ปางศิลาทอง,กิ่ง อ.บึงสามัคคี และอำเภอทรายทองวัฒนา (เจ้าภาพ) 

          สถานที่ในการจัดประชุม-สัมมนาฯ ในวันนี้ ได้จัดที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา ซึ่งท่านนายอำเภอทรายทองวัฒนา ประสาท  บุตรดา ได้ให้การต้อนรับนักส่งเสริมฯ  และคุณสมชาย  สงพูล เกษตรอำเภอทรายทองวัฒนาทำหน้าที่เป็นประธานในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักส่งเสริมการเกษตรนอกจากนักส่งเสริมฯ จากอำเภอที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ยังมีทีมงานจากส่วนกลางมาร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งหมดประมาณ 50 คน

ภาคเช้า

  • เริ่มด้วยการต้อนรับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม-สัมมนาฯ  โดยท่านนายอำเภอทรายทองวัฒนากล่าวต้อนรับ และแนะนำอำเภอทรายทองวัฒนา รวมทังให้ข้อคิดในการทำงานพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของอำเภอทรายทองวัฒนา   โดยมีนายสมชาย  สงพูล เกษตรอำเภอทรายทองวัฒนาทำหน้าที่ประธานในการประชุม-สัมมนา

                                        บรรยากาศภาคเช้า  

 

  • หลังจากนั้นจนถึงเที่ยงวัน เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน  / กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานของนักส่งเสริมการเกษตรในแต่ละพื้นที่

                                        การแบ่งกลุ่มฯ

  • เที่ยงวัน นักส่งเสริมที่เข้าสัมมนาทุกคน ร่วมรับประทานอาอารกลางวันร่วมกัน ณ สถานที่ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มเกษตรพัฒนา 43 ต.ทุ่งทราย

                                              

 

ภาคบ่าย

       การศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรพัฒนา 43
  •    กลุ่มเกษตรพัฒนา 43 ม.17 บ้านวังน้ำแดง และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ เป็นกิจกรรมเด่นหรือของดีของตำบลทุ่งทอง เป็นจุดที่นักส่งเสริมการเกษตรได้เข้าศึกษาดูงาน และ ลปรร.ในงานส่งเสริมการเกษตรทั้งกับเพื่อนักส่งเสริมด้วยกัน และกับเกษตรกรแกนนำกลุ่มฯ ซึ่งได้เล่าประสบการณ์ในการเรียนรู้ ต่อสู้จนสามารถพัฒนาและดำนินกิจกรรมของกลุ่มมาอย่างน่าชื่นชม

                                  

  • กิจกรรมการผลิตที่สำคัญของกลุ่มได้แก่ น้ำหมักชีวภาพ และการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ

          

                                           

  • นอกจากนี้ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลิตและคัดพันธุ์ข้าวของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนของกลุ่มฯ

                                         

  • การทำ AAR หลังการศึกษาดูงาน  ซึ่งได้ดำเนินกระบวนการโดยทีมงานของสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง (ลิงค์อ่าน AAR)

                                       

          ในการประชุม-สัมมนาในวันนี้ ทั้งเกษตรกร  นักส่งเสริมการเกษตรของสายที่ 2 และทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางต่างก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันละกัน คือการจัดกระบวนการเพื่อให้เกิดการ ลปรร. ระหว่างนักส่งเสริมกับนักส่งเสริม  นักส่งเสริมกับเกษตรกร  นักส่งเสริมจากส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ในประเด็นต่างๆ เช่น

  • ได้เรียนรู้การฝึกจับประเด็นโดยการฝึกให้เป็นคุณบันทึก
  • สร้างทีมงานและฝึกการทำ AAR ไปพร้อมๆ กัน
  • การได้เห็นและได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ในพื้นที่ ทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการทำงาน และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรแกนนำในการที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

          และที่สำคัญทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  นักส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชร  คงจะเชื่อมโยงความคิด และเริ่มเห็นภาพของการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งการเรียนรู้จากของดี (bese practice) , การเล่าประสบการณ์ที่ทำให้สู่ความสำเร็จของแกนนำเกษตรกร , การยอมรับและเรียนรู้ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน และ AAR เป็นต้น

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)