ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่น่ารักทุกคน

เปิดเรียนเป็นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว
อาจจะช้าไปซักนิดสำหรับการแจกแนวการสอนรายวิชา

ครั้งนี้...คุณครูขอแจกด้วยวิธีใหม่แบบนี้ละกัน
โดยให้นักศึกษา Download ผ่านเว็บไซต์ (ทันสมัยกันหน่อยค่ะ)

ซึ่งคุณครูก็ต้องขอขอบคุณ   Gotoknow ไว้ ณ ที่นี้เป็นที่สุด
ที่ทำให้คุณครูและนักศึกษา มี   Class on line   ไว้จัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน

ในแต่ละรายวิชา จะประกอบด้วยโครงการสอนและหน่วยการเรียนรู้
ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือก  Download  ได้ที่นี่ ตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ขอให้เรียนอย่างมีความสุขทุกคนนะคะ

วิชาหลักการจัดการ  โครงการสอน  หน่วยการเรียน 

วิชาธุรกิจทั่วไป  โครงการสอน  หน่วยการเรียน

วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  โครงการสอน  หน่วยการเรียน