เพลงตะลุ่มโปง เถา

ตะลุ่มโปง เถา

สามชั้น ท่อน 1 หน้าทับ ปรบไก่

---ล

-ดดด

-ล-ร

ดดดด

-มซล

-ด-ร

มรซม

-ร-ด

ซทลซ

-ล-ซ

ลซมซ

-ล-ด

-ลซม

ซมรด

ทลซล

ทดรม

ซรรร

ซมมม

ลซซซ

ดลลล

รลทด

รดทล

ทดรด

ทลซม

ซลทด

ทดรม

ซลซร

ซมรด

ทซลท

ดลทด

รทดร

มดรม

ซรซม

ซลซม

ซรซม

ซมซม

ซรซม

ลซทล

ดทรด

ทลซม

ซลซม

ซมรด

ทลซล

ทดรม

รมซล

ดลซม

ซลซร

ซมรด

ซลทด

ทลทด

ทลรด

ทลทด

ลฟซล

ทซลท

ดลทด

รทดร

ซฟรด

ฟรดท

ลซดซ

ลทดร

ดทรด

ฟรซฟ

ลซลฟ

ซรฟด

ดทลซ

ฟด--

ลซฟซ

ลทดร

ดทรด

ฟรซฟ

มซฟม

รด-ซ

ทลซร

ซรซล

ทลซล

ทดรด

ทซลท

ดลทด

รทดร

มดรม

-ร-ม

----

-ซ-ล

----

--มซ

ลด--

-ล--

-ซ-ล

รดลซ

ดลซม

ลซมร

ซมรด

ทซลท

ดลทด

รทดร

มดรม

---ม

--ซม

--รม

ซลทด

---ด

--รด

--รด

ทลซม

ซลซร

ซมรด

ทลซล

ทดรม

รมซล

ดลซม

ซลซร

ซมรด

ซซซซ

-ล-ล

ทททท

-ด-ด

รดทล

ซลทด

รดรท

-ด-ร

ทททท

-ด-ด

รรรร

-ฟ-ฟ

ซซซซ

-ฟ-ฟ

รรรร

-ด-ด

สามชั้น ท่อน 2

---ล

-ดดด

-ล-ร

ดดดด

รมซล

ซลดร

มรดล

ดซลด

รรรร

-ด-ด

ลลลล

-ด-ด

รรรร

-ด-ด

ลลลล

-ซ-ซ

---ม

-ซซซ

-ม-ล

ซซซซ

ซลดร

มรดล

ดลดซ

-ล-ด

รมซร

มรซม

ลซมซ

รมซล

ดซลซ

มซลด

ซลดร

ดทลซ

ซมซซ

ซลซซ

รดมร

ดลดซ

รมรร

มซมม

ซลซซ

ลดลล

รมซล

ซลดร

มรซร

มรดล

ดมรด

มรดล

รดลซ

ดลซม

ซลทด

ทดรม

ซลซร

ซมรด

ทซลท

ดลทด

รทดร

มดรม

ซดรม

รมซล

ดรดซ

ดลซม

ซมรด

ซดรม

ซลซร

ซมรด

ดลดด

ดรดด

มรดล

ดซลด

รมซล

ซลดร

มรดล

ดซลด

รรรร

----

ดดดด

----

ลลลล

----

ซซซซ

----

--ซฟ

มรดซ

--ซด

รมฟซ

มรดร

มรดล

ดซลซ

มซลด

--รร

มรมร

--ดด

รดรด

--ลล

ดลดล

--ซซ

ลซลซ

ซรมซ

มรมซ

มรมซ

มซซซ

รมซล

ซมซล

ซมซล

ซลลล

ซมรม

รดดด

มรดร

ดลดล

รดลด

ลซลซ

ดลซล

ซมซม

--ลล

ดลซม

--มม

ซมรด

--ซล

ทดทด

--ซด

รมรม

ซดรม

รดทล

ดทรด

มรซม

ซมรด

ซดมร

ดรมล

ดลรด

สองชั้น ท่อน 1

---ล

-ดดด

-ล-ร

ดดดด

-มซล

ดซลด

ซลดร

มดรม

มดรม

รมซล

ดรดซ

ดลซม

ซลซร

ซมรด

ซลดร

มรซม

ซรซม

ซลซม

ซรซม

ซลซม

รดลซ

ดลซม

ลซมร

ซมรด

ซดรม

รมฟซ

ฟลซฟ

ซฟมร

ซมซร

มรดล

ซลซม

-ร-ด

สองชั้น ท่อน 2 กลับต้น

---ล

-ดดด

-ล-ร

ดดดด

ซมรด

ลซฟม

รดรม

รมฟซ

ซมซซ

ซลซซ

ดรดด

ซลซซ

ดรมซ

มรดล

ดรมด

ลดลซ

ซลซซ

ซลซซ

มดรม

รมซล

ซลดร

มรดล

ดรดซ

ดลซม

ซลซร

ซมรด

ทลซล

ทดรม

-ซ-ล

-ซ-ม

-รดท

ลซ-ด

ชั้นเดียว ท่อน 1 กลับต้น

รมซล

ดซลด

ซลดร

มดรม

-ม-ร

-ม-ซ

ดลซม

----

รมซล

ซฟมร

มรดล

ดซลด

-ลดล

-ด-ร

ซมรด

----

ชั้นเดียว ท่อน 2 กลับต้น

รมรร

รมซร

มดรม

ฟซ-ซ

-ซ-ม

รมซล

ซลดซ

----

รดลซ

ดลซม

ลซมร

ดมรด

-รดล

--ดร

ซมรด

----

ลูกหมด กลับต้น

ดดดด

-ล-ล

ซซซซ

-ล-ล

ดดดด

-ล-ล

ดดดด

-ร-ร

มรดล

ดซ--

ดลซม

ซร-ร

มซ-ม

ซล-ซ

ลด-ล

ดร--

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายนุ่มละมุนความเห็น (3)

อลงกรณ์
IP: xxx.157.145.198
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากครับ จะได้เอาไปศึกษา

ชินภัค ณ ระนอง
IP: xxx.157.223.91
เขียนเมื่อ 
อยากได้ประวัติเพลงนี้มากค่ะ
ธีรภัทร์ กันอินต๊ะ
IP: xxx.20.247.234
เขียนเมื่อ 

อยากได้ประวัติเพลงเหมือนกันครับพอจะหาได้จากเวปไหนบ้างครับ หรือหนังสืออะไรครับ