เขมรเหลือง เถา

สามชั้น ท่อน 1

 

----

---ซ

-ซซซ

-ซ-ซ

---ร

---ด

---ล

---ซ

---ด

---ล

---ซ

---ม

---ร

---ม

ลซมซ

ลด-ล

----

----

ซม-ซ

-ล-ด

---ร

มรดล

ซลดล

ซม-ซ

----

----

รดรม

-ซ-ล

-ม-ซ

-ล-ด

-มรด

-ล-ซ

สามชั้น ท่อน 2

กลับต้น

----

---ด

-ดดด

-ด-ด

รมซล

-ด-ร

มรซม

-ร-ด

-ซ-ซ

---ม

---ร

---ด

-มรด

-ซ-ด

---ร

---ม

----

----

ซมซร

-ม-ซ

----

-ด-ล

ดลซม

รด-ร

----

ดรมซ

ลซดล

ซมซร

มรดล

ดล--

มรซม

-ร-ด

----

----

มรดล

-ด-ร

ซมรด

-ร--

มรดร

-ม-ซ

----

ดลซม

รมซล

ดซ-ล

---ซ

-ล--

ซลดซ

-ล-ด

----

----

-ม-ม

---ซ

----

รมซล

ดลดซ

-ล-ด

----

มรดล

----

ซลดร

มรดล

ดร--

มรซม

-ร-ด

สองชั้น ท่อน 1

กลับต้น

----

----

-ซซซ

-ซ-ซ

ดรดล

-ซ-ม

รดรม

-ซ-ล

----

ดซลด

รมรด

-ล-ซ

-มซม

-ด-ล

ดลซม

ซรมซ

---ม

-ซซซ

-ม-ล

ซซซซ

ดรดล

ดลซม

รดรม

รมซล

-ล-ล

ดซลด

รมรด

ลดลซ

มมซม

ซลดล

ดลซม

ซรมซ

สองชั้น ท่อน 2

ไม่กลับต้น

---ด

---ด

ดดดด

-ด-ด

มรดล

ดซลด

ซลดร

มดรม

----

ซรมซ

-ล-ซ

-ม-ร

มรดล

ซลดร

มรซม

-ร-ด

-ซ-ล

-ด-ร

---ม

-ซ--

-ล-ซ

-ม-ซ

---ล

-ด--

ซมรม

ซลซซ

ดลซล

ดรดด

ซดรม

รมซร

มรดล

ดซลด

ชั้นเดียว ท่อน 1

กลับต้น

--ซซ

-ซ-ซ

มดรม

รมซล

--ซล

ดลซม

ซมรม

ซลดซ

ชั้นเดียว ท่อน 2

กลับต้น

--ดด

-ด-ด

ซลทด

ทดรม

--ลซ

มรดล

ดลซล

ดมรด

มรดร

-ม-ซ

ลซมซ

-ล-ด

ซดรม

ซลซร

มรดล

ดซลด

 

กลับต้น