ห่างเหินจากเพื่อนร่วมงานไปนานพอดู 
ได้อยู่กับครอบครัว อยู่กับตัวเอง สุขสบายใจดีนัก   
กลับมาสู่วังวนแห่งการทำงานอีกรอบหนึ่ง 
ความวุ่นวายเริ่มคืบคลานเข้ามา จนยากที่จะหลีกเลี่ยง

เริ่มงานจากคำสอนของพ่อ ย่อมนำพาความสุขและความสำเร็จมาสู่ชีวิต......

คำพ่อสอน  บอกว่า.....การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น
                 ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหา
                 ข้อขัดแย้งย่อมเป็นไปได้ยาก  เพราะคนจำนวนมาก
                 ย่อมมีความคิด ความต้องการที่แตกต่างกันไป
                 มากบ้าง น้อยบ้าง   ท่านต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น 
                 ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์  ปรึกษากันและโอนอ่อนผ่อนตามกัน
                 ด้วยเหตุผลโดยถือว่า ความคิดที่แตกต่างกันนั้นมิใช่เหตุที่จะ
                 ทำให้เป็นข้อขัดแย้ง  โต้เถียง  เพื่อเอาแพ้ เอาชนะกัน 
                 แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง  
                 ทั้งในวิถีทาง และวิธีการปฏิบัติงาน.....

                                        

                 .......ท่านทั้งหลายควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม
                 ที่จะปฏิบัติงานประสานกับบุคคลอื่นฝ่ายอื่นอย่างขะมักเขม้น
                 และฉลาดเหมาะสม   ในการนี้  ท่านจะต้องทำความคิดและจิตใจ
                 ให้เปิดกว้าง แต่หนักแน่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ
                 พร้อมกันนั้นก็ต้องมีความจริงใจ เห็นใจ และเมตตาปรองดองกัน
                 โดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอก
                 ที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง จะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้น ถือตัว
                 ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้ ไม่ปล่อยให้
                 มาครอบงำทำลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตน  แล้วท่านจะ
                 สามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่น เบิกบานใจ
                 อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามที่ปรารถนา.......

                                          

               ขอเชิญชวนทุกท่านได้น้อมนำคำพ่อสอนมาเป็นพลังใจในการทำงานให้มีความสุขเถิด