ปฏิทินการจัดการเรียนรู้การพบกลุ่มและตนเองทั้งภาคเรียน

โอม
ดูเอามีอะไรสงสัยถาม

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/ รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

1

17 พ.ค. 52

09.00-12.00 น.

-  การดำเนินชีวิต

( เศรษฐกิจพอเพียง)

-  การประกอบอาชีพ

( ช่องทางขยายอาชีพ)

ทักษะการเรียนรู้

-  ความหมาย ความสำคัญและกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

-  ทักษะการพูด

ภาษาไทย

-  หลักการฟังและดู

-  สรุปความ จับประเด็น.ใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

-  มารยาทในการฟังและดู

การประกอบอาชีพ

-  ความสำคัญและความจำเป็นในการขยายอาชีพ

-  การขยายกระบวนการผลิตอาชีพในชุมชน ประเทศและโลก

( งานบ้าน  งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ ฯลฯ )

ทักษะการดำเนินชีวิต

- ความพอเพียง ( ความเป็นมา ความหมาย หลักแนวคิด)

-  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-  การจัดการความรู้

การพัฒนาสังคม

-  กำเนิดศาสนาต่างๆ

-  ศาสดาของศาสนาต่างๆ

-  หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ

10

 

 

16

 

 

 

18.5

 

 

 

3.5

 

 

 

10

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

2

24 พ.ค. 52

09.00-12.00 น.

-  ทักษะการเรียนรู้

( การเรียนรู้ด้วยตนเอง)

ทักษะการเรียนรู้

-  การทำแผนผังความคิด

-  ปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ

ภาษาไทย

-  หลักการแสดงความคิดเห็น

-  มารยาทในการพูด

การประกอบอาชีพ

-  การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน ประเทศและโลก

-  การจัดการการผลิต ( การวางแผน  การจัดทำโครงการ  การใช้วัสดุอุปกรณ์  การใช้แรงงาน  การใช้สถานที่  การใช้ทุน ฯลฯ )

ทักษะการดำเนินชีวิต

- ความหมาย ความสำคัญ การบริหาร จัดการชุมชนองค์กร

-  การบริหารจัดการชุมชน องค์กร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาสังคม

-  การปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

-  วิธีฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตในแต่ละศาสนา

-  การพัฒนาสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆและการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

6.5

 

 

4

 

 

20

 

 

 

5

 

 

10

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/ รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

3

31 พ.ค. 52

09.00-12.00 น.

-  ความรู้พื้นฐาน

   ( ภาษาไทย )

 

ทักษะการเรียนรู้

-  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ประมวลความรู้และสรุปเป็นสารสนเทศ

ภาษาไทย

-  การอ่านวรรคตอนในวรรณคดี จากเรื่องขุนช้าง ขุนแผน พระอภัยมณี อิเหนา ฯลฯ

-  หลักการอ่านอย่างถูกวิธีและมารยาทในการอ่าน

การประกอบอาชีพ

-  การจัดการการตลาด

-  การกำหนดทิศทางการตลาด

-  การหาความต้องการของตลาด( การขนส่ง  การขาย  การกำหนดราคาขาย การทำบัญชีประเภทต่างๆ ฯลฯ )

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  ปัญหาชุมชน,การพัฒนาชุมชน ,การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน , การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ

การพัฒนาสังคม

-  วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยและประเทศต่างๆในโลก

( ภาษา  การแต่งกาย  อาหาร ประเพณีที่สำคัญ ๆ    ฯลฯ )

-  การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

10

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

5

 

.

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/ รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

4

7  มิ.ย. 52

09.00 -12.00 น.

- ความรู้พื้นฐาน(ภาษาไทย)

ทักษะการเรียนรู้

-  ทบทวนความหมาย ความสำคัญ ประเภทแหล่งเรียนรู้ การใช้ห้องสมุดประชาชนอำเภอ การเข้าถึงสารสนเทศห้องสมุดอื่นๆ แหล่งเรียนรู้อื่นๆที่

สำคัญ

ภาษาไทย

-  การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการอ่าน

การประกอบอาชีพ

-  คุณธรรม จริยธรรม ( ความรับผิดชอบ  การประหยัด  การอดออม  ความสะอาด  ความปราณีต  ความขยัน  ความซื่อสัตย์ ฯลฯ )

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  สถานการณ์ของประเทศกับความพอเพียง

การพัฒนาสังคม

-  ข้อปฏิบัติในการมีส่วนร่วมสืบทอด ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

-  แนวทางในการเลือกรับปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย

 

20

 

 

 

3

 

5

 

 

10

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

5

14  มิ.ย. 52

09.00 -12.00 น.

- ความรู้พื้นฐาน

(ภาษาไทย)

ทักษะการเรียนรู้

-  การสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน จัดกลุ่ม ประเภทและความสำคัญของแหล่งเรียนรู้

การประกอบอาชีพ

-  ความจำเป็นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  สถานการณ์โลกกับความพอเพียง

-  การวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-  การเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์โลกโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาสังคม

-  ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและค่านิยมที่พึงประสงค์ประเทศต่างๆของโลก

-  วิธีปฏิบัติในการประพฤติตนเป็นผู้นำร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย

 

 

10

 

 

5

 

10

 

 

 

 

10

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

6

21  มิ.ย. 52

09.00 -12.00 น.

-  ความรู้พื้นฐาน

(ภาษาไทย)

ทักษะการเรียนรู้

-  การศึกษาเรียนรู้กับภูมิปัญญา  ปราชญ์  ผู้รู้ในท้องถิ่น

การประกอบอาชีพ

-  ความเป็นไปได้ในการขยายอาชีพ

( การลงทุน  การตลาด  กระบวนการผลิต  การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป   ผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อม ฯลฯ )

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  โครงสร้าง หน้าที่และการทำงานของระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย

การพัฒนาสังคม

-  ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ

-  รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆของโลก

 

.

 

 

10

 

10

 

 

 

20

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

7

28  มิ.ย. 52

09.00 -12.00 น.

- ความรู้พื้นฐาน

(ภาษาไทย)

ทักษะการเรียนรู้

-  ความหมาย ความสำคัญของการคิดเป็น และปรัชญาคิดเป็น

-  การรวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัญหาของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคิดวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลด้านตนเอง ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและด้านวิชากร

การประกอบอาชีพ

-  การกำหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพ

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  การดูแลรักษา การป้องกันความผิดปกติของระบบอวัยวะสำคัญ 5 ระบบ

การพัฒนาสังคม

-  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีผลต่อฐานะของประเทศในสังคมโลก

-  การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติ

 

 

 

 

18.5

 

 

 

5

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9

5 ก.ค. 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ก.ค. 52

09.00 -12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00-12.00 น.

- ความรู้พื้นฐาน

(ภาษาไทย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ความรู้พื้นฐาน

(คณิตศาสตร์)

ทักษะการเรียนรู้

-  การกำหนดแนวทางทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม และมีความสุข การประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน สังคม

การประกอบอาชีพ

-  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สังคม ประเทศและโลก

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  การตั้งเป้าหมายชีวิต (  การประกอบอาชีพ , การมีครอบครัว )

การพัฒนาสังคม

-  บทบาทหน้าที่องค์กรกลางและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

-  กฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิด้านบุคคล

คณิตศาสตร์

-  สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  ความรุนแรงในครอบครัวและกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี

การพัฒนาสังคม

-  หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

-  การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

20

 

 

 

 

 

 

5

 

10

 

10

 

 

5

 

10

 

10

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/ รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

10

 

 

 

 

 

 

 


11

 

 

 

 

 

 

 

19ก.ค. 52

 

 

 

 

 

 

 

26  ก.ค. 52

 

 

 

 

 

 

09.00 -12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

09.00-12.00 น.

 

 

 

 

 

 

-  ความรู้พื้นฐาน

(คณิตศาสตร์)

 

 

 

 

 

 

-ความรู้พื้นฐาน

 (  คณิตศาสตร์)

 

 

 

 

 

 

คณิตศาสตร์

-  สมบัติการเท่ากันและการไม่เท่ากัน

-  ค่าสัมบูรณ์

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  งานทัศนศิลป์สากล

 

 

 

 

 

 

คณิตศาสตร์

-  เลขชี่กำลังที่มีเลขชี้กำกังเป็นจำนวนตรรกยะ

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  การวิพากษ์  วิจารณ์ งานทัศนศิลป์สากล

-  ความงามทางทัศนศิลป์สากล

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

5

 

20

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

12

 

 

 

 

 

 

 


13

 

 

 

 

 


14

2  ส.ค. 52

 

 

 

 

 

 

 

9 ส.ค. 52

 

 

 

 

 

16  ส.ค. 52

 

 

 

09.00-12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

09.00-12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

09.00-12.00 น.

- ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์)

 

 

 

 

 

 

- ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์)

 

 

 

- ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์)

คณิตศาสตร์

-  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร จำนวนที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  ศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ วิพากย์  วิจารณ์ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในการประดับตกแต่งในงานทัศนศิลป์สากล

-  ความสำคัญ ความดีงาม ของวัฒนธรรม ประเพณีและความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนัง โบสถ์ วิหาร พระราชวัง ยุคสมัยต่างๆทั่วโลก

 

 

คณิตศาสตร์

-  เซต

-  การดำเนินการของเซต

 

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  นาฎศิลป์สากลประเภทต่าง

 

คณิตศาสตร์

- แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์และการแก้ปัญหา

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  คุณค่าของนาฎศิลปะสากลที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา สากล

-  บทบาทของนาฎศิลป์สากลภูมิปัญญาสากลกับการพัฒนาสังคม

5

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

5

 

 

 

 

10

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

15

 

 

 

 

16

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

23  ส.ค. 52

 

 

 

 

31 ส.ค. 52

 

 

2 ก.ย. 52

 

 

 

 

 

 

9  ก.ย. 52

09.00-12.00 น.

 

 

 

 

09.00-12.00 น.

 

 

09.00-12.00

 

 

 

 

 

 

09.00-12.00 น.

- ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์)

 

 

 

- ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์)

 

-  ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์ )

 

 

 

 

 

-  ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์ )

คณิตศาสตร์

-  การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

-  การอ้างเหตุผล

ทักษะการดำเนินชีวิต

- ประวัติความเป็นมาของการแสดงนาฎศิลป์สากล

 

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  ลักษณะและวิธีการแสดงนาฎศิลป์แบบสากลของแต่ละทวีปได้

 

 

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ

-  ดนตรีสากลประเภทต่างๆและเทคนิควิธีการเล่นของเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท

-  ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาทางดนตรีสากล

-  เห็นคุณค่าและเกิดความหวงแหนภูมิปัญญาทางดนตรีสากล

 

 

-  ทบทวนความรู้ทุกรายวิชา

10

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Goo......ตลอด

คำสำคัญ (Tags)#ศรช.ช่องลม#หัวล้านเหล็ก

หมายเลขบันทึก: 262626, เขียน: 22 May 2009 @ 11:45 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 20:10 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 18, อ่าน: คลิก


ความเห็น (18)

เขียนเมื่อ 

ในตารางช่องแนวตั้งที่ 5 ทำเป็นชิ้นงานส่งได้เลย

บริรักษ์
IP: xxx.123.122.120
เขียนเมื่อ 

ทำเป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องนั้น มาใช่ไหมครับ

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับทำตามเรื่องที่ให้เลย

นัฐพงษ์
IP: xxx.47.158.250
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ คือว่าปริ้นมาส่งเลยไช่ปล่าวครับ แต่แค่ทำปรกรายงาย

หรือว่ายังไงอธิบายไห้ฟังหน่อยครับ

เขียนเมื่อ 

ให้เขียนด้วยมือครับส่วนปกจะทำหรือไม่ทำก็ได้

เขียนเมื่อ 

แค่ลอกตามไช้ปล่าวครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้เป็นของนศ.หลักสูตรใหม่นะครับสำหรับนศ.หลักสูตรเก่าผมเองไม่ได้สอนแล้วนะครับแต่หากนศ.เก่ามีอะไรส่งสัยก็ยังปรึกษาได้อยู่ครับ

สำหรับ แมค ลอกแล้วต้องทำด้วยนะครับ

แมค
IP: xxx.47.195.221
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ คับ ผมนักศึกษาไหม่ งาน ที่ไห้อยู่ไหน คับ *-*

คืออาทิตย์ที่แล้วผมมาไหม่ทันไงคับ มากัน3 คนอะ

คือว่าผมมาตามงานอะนะ

นิว ครับ
IP: xxx.142.81.79
เขียนเมื่อ 

อาจารย์โอม  หา  ข้อมูล รายวิชา เนื้อหา ที่มีหัวข้อช่ายไหมครับๆ

 

หา เนื้อหา ตาม หัวข้อใช่ไหม ครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์โอม หา ข้อมูล รายวิชา เนื้อหา ที่มีหัวข้อช่ายไหมครับๆ

หา เนื้อหา ตาม หัวข้อใช่ไหม ครับ

-กกกกกก

-ขขขขขข

-คคคคคค

-ศศศศศศ

-ฆฆฆฆฆ

ช่ายไหมคับ ที่อยู่ด้านบน

อ.โอม
IP: xxx.25.138.186
เขียนเมื่อ 

ใช่ครับในช่องที่เรียนด้วยตนเอง

กศน. อย
IP: xxx.26.14.47
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนถามหน่อยนะครับ

ผมเป็นครูที่รับผิดชอบสอน นศ.กศน. หลักสูตร 2551 จ.อยุธยา

สงสัยวิธีการสอน

ผมเห็นในปฏิทินนี้ เหมือนว่า 1 วิชา นศ. 1 คน 1 ภาคเรียน สามารถใช้ได้หลายวิธีเรียน เช่น พบกลุ่ม และตนเอง ร่วมกัน ให้ได้ชั่วโมตามจำนวนหน่วยกิต ใช่ไหมครับ

แต่ที่อยุธยา ถ้าใน 1 วิชา นศ. 1 คน จะเลือกวิธีการเรียน แบบเดียวครับ

เช่น ถ้านศ.เรียน ภาษาไทย ก็จะใช้วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม เพียงอย่างเดียวครับ แต่ถ้าเลือกเรียนวิธีอื่น ก็ได้ครับ แต่เลือกเพียงวิธีเดียว

ในส่วนวิชา คิดเป็น เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และอีกหลายวิชา ผมจะใชวิธีเรียนแบบตนเองทั้งหมด โดยให้งานไปทำ และนัดสอบเก็บคะแนน โดยกำหนดชั่วโมงในแผนการสอนครับ

เวลาทำปฏิทินก็จะแยกวิธีเรียนไปเลยครับ พบกลุ่มชุดนึง ตนเองก็จะอีกชุดนึง

เห็นปฎิทินข้างบนเลยงง

ตอนนี้ที่อยุธยา โดยเฉพาะครูที่รับผิดชอบหลักสูตร 2551 ปวดหัวมากครับ

คิดงานให้นศ.เยอะจริงๆ ไม่มีตัวอย่างเลย หนังสือก็ไม่มี และบางวิชาก็ไม่มีข้อสอบ เพราะเทียบโอน วิชาเลยไม่ตรงกับแผนส่วนกลางกำหนด

ไม่รู้ที่ชลบุรีเป็นเหมือนกันหรือเปล่า

ขอบคุณครับ

อ.โอม
IP: xxx.25.138.229
เขียนเมื่อ 

เป็นเหมือนกันครับก็งงๆเหมือนกันงานส่วนใหญ่ก็ให้นศ.หาจากในเน็ตครับ

ในช่องเรียนแบบพบกลุ่มก็จะให้นศ.มาเรียนตามวันและเวลาครับส่วนตนเองจะเป็นการสั่งงานแล้วนัดวันมาส่งครับมันก็กรต.ดีๆนี่เองครับ ทำไมอยุธยามีเทียบโอนด้วยเหรอครับทางชลบุรียังไม่มีเลยที่นี่พึ่งจะทำเองครับรอเทอมหน้าถึงจะเทียบได้ครับ

pp
IP: xxx.24.42.169
เขียนเมื่อ 

แล้วต้องไปเรียนที่ไหนหรอคะ

ศาลากลาง อเนกประสงค์อยู่ที่ไหนอ่ะคะ?

วรวุฒิ เย็นสถิตย์
IP: xxx.173.234.76
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ความหมายของปฎิทินการเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อ

วรวุฒิ เย็นสถิตย์
IP: xxx.173.238.28
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับช่วยผมหน่อยครับ รายงานที่ให้ผมทำ ทำไม่เป็นครับ อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับ เรื่องปฎิทินการจัดการเรียนรู้ ผมงงมากช่วยผมหน่อยนะครับผมไม่รู้ความหมายของมันจริงๆครับ

IP: xxx.42.96.235
เขียนเมื่อ 

ขอคำสั่งที่ชัดเจนกว่านี้ได้ปะอาจารย์ หัวข้อมันกว้างเกินไป และ ซ้ำกับหัวข้ออื่นบ้างบางส่วน

adisaktha
IP: xxx.158.167.4
เขียนเมื่อ 

ว่าจะรบกวนขอดูตัวอย่างปฏิทินจัดการเรียนการสอนด้วยหน่อยครับ