ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/ รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

1

17 พ.ค. 52

09.00-12.00 น.

-  การดำเนินชีวิต

( เศรษฐกิจพอเพียง)

-  การประกอบอาชีพ

( ช่องทางขยายอาชีพ)

ทักษะการเรียนรู้

-  ความหมาย ความสำคัญและกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

-  ทักษะการพูด

ภาษาไทย

-  หลักการฟังและดู

-  สรุปความ จับประเด็น.ใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

-  มารยาทในการฟังและดู

การประกอบอาชีพ

-  ความสำคัญและความจำเป็นในการขยายอาชีพ

-  การขยายกระบวนการผลิตอาชีพในชุมชน ประเทศและโลก

( งานบ้าน  งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ ฯลฯ )

ทักษะการดำเนินชีวิต

- ความพอเพียง ( ความเป็นมา ความหมาย หลักแนวคิด)

-  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-  การจัดการความรู้

การพัฒนาสังคม

-  กำเนิดศาสนาต่างๆ

-  ศาสดาของศาสนาต่างๆ

-  หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ

10

 

 

16

 

 

 

18.5

 

 

 

3.5

 

 

 

10

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

2

24 พ.ค. 52

09.00-12.00 น.

-  ทักษะการเรียนรู้

( การเรียนรู้ด้วยตนเอง)

ทักษะการเรียนรู้

-  การทำแผนผังความคิด

-  ปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ

ภาษาไทย

-  หลักการแสดงความคิดเห็น

-  มารยาทในการพูด

การประกอบอาชีพ

-  การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน ประเทศและโลก

-  การจัดการการผลิต ( การวางแผน  การจัดทำโครงการ  การใช้วัสดุอุปกรณ์  การใช้แรงงาน  การใช้สถานที่  การใช้ทุน ฯลฯ )

ทักษะการดำเนินชีวิต

- ความหมาย ความสำคัญ การบริหาร จัดการชุมชนองค์กร

-  การบริหารจัดการชุมชน องค์กร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาสังคม

-  การปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

-  วิธีฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตในแต่ละศาสนา

-  การพัฒนาสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆและการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

6.5

 

 

4

 

 

20

 

 

 

5

 

 

10

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/ รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

3

31 พ.ค. 52

09.00-12.00 น.

-  ความรู้พื้นฐาน

   ( ภาษาไทย )

 

ทักษะการเรียนรู้

-  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ประมวลความรู้และสรุปเป็นสารสนเทศ

ภาษาไทย

-  การอ่านวรรคตอนในวรรณคดี จากเรื่องขุนช้าง ขุนแผน พระอภัยมณี อิเหนา ฯลฯ

-  หลักการอ่านอย่างถูกวิธีและมารยาทในการอ่าน

การประกอบอาชีพ

-  การจัดการการตลาด

-  การกำหนดทิศทางการตลาด

-  การหาความต้องการของตลาด( การขนส่ง  การขาย  การกำหนดราคาขาย การทำบัญชีประเภทต่างๆ ฯลฯ )

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  ปัญหาชุมชน,การพัฒนาชุมชน ,การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน , การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ

การพัฒนาสังคม

-  วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยและประเทศต่างๆในโลก

( ภาษา  การแต่งกาย  อาหาร ประเพณีที่สำคัญ ๆ    ฯลฯ )

-  การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

10

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

5

 

.

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/ รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

4

7  มิ.ย. 52

09.00 -12.00 น.

- ความรู้พื้นฐาน(ภาษาไทย)

ทักษะการเรียนรู้

-  ทบทวนความหมาย ความสำคัญ ประเภทแหล่งเรียนรู้ การใช้ห้องสมุดประชาชนอำเภอ การเข้าถึงสารสนเทศห้องสมุดอื่นๆ แหล่งเรียนรู้อื่นๆที่

สำคัญ

ภาษาไทย

-  การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการอ่าน

การประกอบอาชีพ

-  คุณธรรม จริยธรรม ( ความรับผิดชอบ  การประหยัด  การอดออม  ความสะอาด  ความปราณีต  ความขยัน  ความซื่อสัตย์ ฯลฯ )

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  สถานการณ์ของประเทศกับความพอเพียง

การพัฒนาสังคม

-  ข้อปฏิบัติในการมีส่วนร่วมสืบทอด ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

-  แนวทางในการเลือกรับปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย

 

20

 

 

 

3

 

5

 

 

10

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

5

14  มิ.ย. 52

09.00 -12.00 น.

- ความรู้พื้นฐาน

(ภาษาไทย)

ทักษะการเรียนรู้

-  การสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน จัดกลุ่ม ประเภทและความสำคัญของแหล่งเรียนรู้

การประกอบอาชีพ

-  ความจำเป็นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  สถานการณ์โลกกับความพอเพียง

-  การวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-  การเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์โลกโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาสังคม

-  ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและค่านิยมที่พึงประสงค์ประเทศต่างๆของโลก

-  วิธีปฏิบัติในการประพฤติตนเป็นผู้นำร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย

 

 

10

 

 

5

 

10

 

 

 

 

10

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

6

21  มิ.ย. 52

09.00 -12.00 น.

-  ความรู้พื้นฐาน

(ภาษาไทย)

ทักษะการเรียนรู้

-  การศึกษาเรียนรู้กับภูมิปัญญา  ปราชญ์  ผู้รู้ในท้องถิ่น

การประกอบอาชีพ

-  ความเป็นไปได้ในการขยายอาชีพ

( การลงทุน  การตลาด  กระบวนการผลิต  การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป   ผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อม ฯลฯ )

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  โครงสร้าง หน้าที่และการทำงานของระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย

การพัฒนาสังคม

-  ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ

-  รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆของโลก

 

.

 

 

10

 

10

 

 

 

20

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

7

28  มิ.ย. 52

09.00 -12.00 น.

- ความรู้พื้นฐาน

(ภาษาไทย)

ทักษะการเรียนรู้

-  ความหมาย ความสำคัญของการคิดเป็น และปรัชญาคิดเป็น

-  การรวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัญหาของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคิดวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลด้านตนเอง ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและด้านวิชากร

การประกอบอาชีพ

-  การกำหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพ

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  การดูแลรักษา การป้องกันความผิดปกติของระบบอวัยวะสำคัญ 5 ระบบ

การพัฒนาสังคม

-  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีผลต่อฐานะของประเทศในสังคมโลก

-  การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติ

 

 

 

 

18.5

 

 

 

5

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9

5 ก.ค. 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ก.ค. 52

09.00 -12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00-12.00 น.

- ความรู้พื้นฐาน

(ภาษาไทย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ความรู้พื้นฐาน

(คณิตศาสตร์)

ทักษะการเรียนรู้

-  การกำหนดแนวทางทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม และมีความสุข การประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน สังคม

การประกอบอาชีพ

-  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สังคม ประเทศและโลก

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  การตั้งเป้าหมายชีวิต (  การประกอบอาชีพ , การมีครอบครัว )

การพัฒนาสังคม

-  บทบาทหน้าที่องค์กรกลางและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

-  กฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิด้านบุคคล

คณิตศาสตร์

-  สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  ความรุนแรงในครอบครัวและกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี

การพัฒนาสังคม

-  หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

-  การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

20

 

 

 

 

 

 

5

 

10

 

10

 

 

5

 

10

 

10

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/ รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

10

 

 

 

 

 

 

 


11

 

 

 

 

 

 

 

19ก.ค. 52

 

 

 

 

 

 

 

26  ก.ค. 52

 

 

 

 

 

 

09.00 -12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

09.00-12.00 น.

 

 

 

 

 

 

-  ความรู้พื้นฐาน

(คณิตศาสตร์)

 

 

 

 

 

 

-ความรู้พื้นฐาน

 (  คณิตศาสตร์)

 

 

 

 

 

 

คณิตศาสตร์

-  สมบัติการเท่ากันและการไม่เท่ากัน

-  ค่าสัมบูรณ์

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  งานทัศนศิลป์สากล

 

 

 

 

 

 

คณิตศาสตร์

-  เลขชี่กำลังที่มีเลขชี้กำกังเป็นจำนวนตรรกยะ

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  การวิพากษ์  วิจารณ์ งานทัศนศิลป์สากล

-  ความงามทางทัศนศิลป์สากล

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

5

 

20

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

12

 

 

 

 

 

 

 


13

 

 

 

 

 


14

2  ส.ค. 52

 

 

 

 

 

 

 

9 ส.ค. 52

 

 

 

 

 

16  ส.ค. 52

 

 

 

09.00-12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

09.00-12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

09.00-12.00 น.

- ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์)

 

 

 

 

 

 

- ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์)

 

 

 

- ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์)

คณิตศาสตร์

-  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร จำนวนที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  ศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ วิพากย์  วิจารณ์ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในการประดับตกแต่งในงานทัศนศิลป์สากล

-  ความสำคัญ ความดีงาม ของวัฒนธรรม ประเพณีและความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนัง โบสถ์ วิหาร พระราชวัง ยุคสมัยต่างๆทั่วโลก

 

 

คณิตศาสตร์

-  เซต

-  การดำเนินการของเซต

 

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  นาฎศิลป์สากลประเภทต่าง

 

คณิตศาสตร์

- แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์และการแก้ปัญหา

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  คุณค่าของนาฎศิลปะสากลที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา สากล

-  บทบาทของนาฎศิลป์สากลภูมิปัญญาสากลกับการพัฒนาสังคม

5

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

5

 

 

 

 

10

 

 

 

ปฏิทินการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี

 

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

เวลา

สาระ/รายวิชา

( พบกลุ่ม )

รายวิชา / เนื้อหา

( ตนเอง )

จำนวน

(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

15

 

 

 

 

16

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

23  ส.ค. 52

 

 

 

 

31 ส.ค. 52

 

 

2 ก.ย. 52

 

 

 

 

 

 

9  ก.ย. 52

09.00-12.00 น.

 

 

 

 

09.00-12.00 น.

 

 

09.00-12.00

 

 

 

 

 

 

09.00-12.00 น.

- ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์)

 

 

 

- ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์)

 

-  ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์ )

 

 

 

 

 

-  ความรู้พื้นฐาน

( คณิตศาสตร์ )

คณิตศาสตร์

-  การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

-  การอ้างเหตุผล

ทักษะการดำเนินชีวิต

- ประวัติความเป็นมาของการแสดงนาฎศิลป์สากล

 

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  ลักษณะและวิธีการแสดงนาฎศิลป์แบบสากลของแต่ละทวีปได้

 

 

ทักษะการดำเนินชีวิต

-  ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ

-  ดนตรีสากลประเภทต่างๆและเทคนิควิธีการเล่นของเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท

-  ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาทางดนตรีสากล

-  เห็นคุณค่าและเกิดความหวงแหนภูมิปัญญาทางดนตรีสากล

 

 

-  ทบทวนความรู้ทุกรายวิชา

10

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

10