- แก้ Requirement สวรส
- เอา Mind Map จาก เครื่องน้องฝึกงานขึ้นมา
- ประชุมฝ่าย 13.30
- ส่งพัสดุ