การติดตามตรวจสอบประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

       สพท.นนทบุรี เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งมี ผอ.สพท.เป็นประธาน และผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วย  โดยให้มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ สพท.ในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
                คณะกรรมการชุดนี้ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน 10 ชุด  ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดที่ 1 ซึ่งมีอนุกรรมการ 8 คนโดยชุดของผมจะไปติดตามตรวจสอบฯจำนวน 9 โรงเรียน  โรงเรียนละประมาณ 1-2 วัน ให้เสร็จในเดือนมิถุนายน 49
                ในชุดของผมได้มีการประชุมอนุกรรมการเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการที่โรงเรียนศรีบุญยานนท์(ซึ่ง ผอ.เฉลิมเป็นรองประธานอนุกรรมการด้วย)  เมื่อวันที่ 28 เมย.  โดยสาระการประชุมกำหนดดังนี้
กำหนดวันไปติดตามตรวจสอบ
                15  มิย.                  ร.ร.วัดบางไกรใน
                16  มิย.                  ร.ร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
                20-21 มิย.              ร.ร.วัดปากน้ำ
                22 มิย.                   ร.ร.อนุบาลเรวดี และ อนุบาลสุลีลักษณ์(แยก 2 สาย)
                26-27 มิย.              ร.ร.วัดโชติการาม
                29 มิย.                  ร.ร.วัดอุบลวนาราม
                30 มิย.                  ร.ร.อนุบาลสุนันทา และ อนุบาลมณีรัตน์ (แยก 2 สาย)
                (กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
               
              จุดมุ่งหมายของการไปครั้งนี้ ก็เพื่อไปตรวจสอบดูแลตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาแก่โรงเรียนตามวงจร PDCA ให้เกิดความเข้มแข็งและต่อเนื่อง รวมทั้ง มีผลปรากฏที่เป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการประเมินภายนอก(รับรอง)จาก สมศ.ในรอบต่อๆไป(ถือว่าเป็นการไปช่วยโรงเรียนอย่างพี่อย่างน้องกัน)
                ดังนั้นคณะอนุกรรมการจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้แต่ละโรงเรียน  มีการเตรียมความพร้อมก่อนรับการติดตามตรวจสอบ  เริ่มจากศึกษาเอกสาร 3 เล่ม (ของจังหวัดนนทบุรี) ให้เกิดความเข้าใจ คือ
                ๑.มาตรฐานการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี
                ๒.คู่มือดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาจังหวัดนนทบุรี
                ๓.เครื่องมือประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาจังหวัดนนทบุรี
                จากนั้นให้มีการประเมินภายในและจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ให้สอดคล้องกับเอกสารทั้ง ๓ เล่มดังกล่าว ทุกมาตรฐาน  ทุกตัวบ่งชี้  และทุกเกณฑ์การประเมิน โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินทั้ง ๒ รูปแบบคือ การประเมินอิงเกณฑ์ และการประเมินอิงสถานศึกษา (หากได้จัดทำ SAR ไว้แล้วก็ลองทบทวนดูข้อมูลให้สมบูรณ์อีกครั้ง
 โดยจัดทำข้อมูลแต่ละเกณฑ์การประเมินให้เรียบร้อย  พร้อมทั้งจัดเอกสารและกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละด้าน  เช่น ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ฯลฯ ไว้ล่วงหน้า  โดยคณะอนุกรรมการจะพยายามประเมินให้ใกล้เคียงกับการประเมินในสถานการณ์จริง(แม้จำนวนวันจะน้อยกว่า) เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนให้เตรียมความพร้อมทางอ้อม  กล่าวคือ  จะประเมินทั้ง ๓ ประเภทคือ  ๑)ประเมินเป็นรายตัวชี้วัด  ๒)ประเมินภาพรวมมาตรฐาน  และ ๓)ประเมินรับรองมาตรฐาน  โดยจะประชุมรายงานผลการประเมิน ให้มีการซักถามและให้ข้อเสนอแนะหลังเสร็จสิ้นการติดตามตรวจสอบ(ในวันสุดท้าย) ซึ่งก็ต้องดูเงื่อนไข ความเป็นไปได้ต่างๆด้วย หากโรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลไว้ชัดเจน ครอบคลุม เราก็น่าจะดูแลช่วยเหลือกันได้สมบูรณ์ที่สุด   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (2)

กฤษณา
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

อาจารย์แนะนำการเตรียมการของโรงเรียนในการรับการประเมินดีมากค่ะ  ดิฉันขอรบกวนขอทราบรายชื่อและตารางการออกประเมินโรงเรียนของคณะกรรมการที่จะออกประเมิน ร.ร.อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)ด้วย  ได้ไหมคะ?  ขอบคุณค่ะ

 

ธเนศ
IP: xxx.41.167.246
เขียนเมื่อ 
   โรงเรียนอนุบาลอนุบาลบางกรวยอยู่คนละชุดกัน ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ชุดไหน ลองสอบถามอาจารย์เบญจา (01-8052068) นะครับ  ขอบคุณที่ให้ความเห็น