ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อผู้เรียน

ประโยชน์ของ cai

ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีดังนี้ คือ

      1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามเอกัตภาพ

      2. ผู้เรียนมีโอกาสเรียนซ้ำได้หลายครั้งเท่าที่ต้องการ

      3. ผู้เรียนมีโอกาสโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ และสามารถควบคุมวิธีการเรียนเองได้

      4. มีภาพ มีภาพเคลื่อนไหว มีสีและเสียงที่ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายในเนื้อหาที่เรียน

      5. ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ความแตกต่างของผู้เรียนไม่มีผลต่อการเรียนรู้  ดังเช่น

         วิธีการอื่นๆ

      6. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนไปตามขั้นตอนได้ เรียนจากง่ายไปหายากหรือเลือกเรียนใน

         หัวข้อที่ตนสนใจก่อนได้

      7. ช่วยฝึกผู้เรียนให้คิดอย่างมีเหตุผลเพราะต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัทราวดี สิงหเสนี:G3ความเห็น (0)