เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา ผมกับทีมงานอีก 3 คนคือเอ้ ปู ปิ ได้ไปบรรยายKMที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ จากการประสานงานของอาจารย์สุภัทรา โกศัยกานนท์ โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายและภาคบ่ายเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มมีทั้งการวางแผนการจัดการความรู้ทั้งองค์การและกิจกรรมกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือชุดธารปัญญา หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ทางพิธีกรคือผศ. ยุทธภูมิ  สุวรรณเวชได้กล่าวขอบคุณพวกเราเป็นคำกลอนเป็นที่ประทับใจมาก จึงขอนำมาเสนอในที่นี้ครับ

                                    คำขอบคุณ...

                      ฟังหมอพิเชฐ          จากบ้านตาก            ให้ความรู้

                      พวกเราพร้อม          มุ่งมั่นสู้                   สู่จุดหมาย

                      ราชมงคล                 พระนคร                 ร่วมร้อยใจ

                      อย่าเสียดาย             ให้จัดรู้                    บูรณาการ

                      การจัดการ               ความรู้                     ต้องรู้จัด

                      หมอพิเชฐ               บัญญัติ                    ปัดสงสัย

                      อันความรู้            คืออำนาจ                 คาดหวังไกล

                      แบ่งปันรู้                 คู่กันไป                   ไกลแน่นอน

                                                       ขอบคุณมาก

                      จาก คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร