งานคุมประพฤติ

เป็นเลิศในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง

1.  ดำเนินการสืบเสาะและพินิจ  ควบคุมและสอดส่อง  แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชั้นก่อนฟ้อง  ชั้นพิจารณาคดีของศาล  และภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาตามที่กฎหมายกำหนด

2.  ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษาตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

3.  ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน

4.  พัฒนาระบบ  รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน

5.  จัดทำและประสานแผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

6.  เสริมสร้าง  สนับสนุน  และประสานงานให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป้นอำนาจหน้าที่ของกรม  หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-probationความเห็น (0)