WUBI (2)

พุ่งเป้าที่กลุ่มนักศึกษา

WUBI คือหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.วลัยลักษณ์ ผมเห็นด้วยในเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่โดยพุ่งเป้าที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ซึ่งต่อมาขยายครอบคลุมบุคคลทั่วไปด้วย) วิธีการน่าสนใจมากเพราะจะใช้การจัดการความรู้เป็นกระบวนการฟูมฟักผู้ประกอบการใหม่
จากการพูดคุยกันในหัวข้อ "จะทำกิจกรรมอะไร อย่างไรเพื่อสร้างความเข้าใจและ เชื่อมโยงที่ปรึกษา ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะ และบุคคลทั่วไป" ผลออกมากลับเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ของWUBI
ข้อแรก ผมเห็นว่าควรพุ่งเป้าที่กลุ่มเป้าหมายหลักคือนักศึกษาและพนักงาน บุคคลภายนอกมีหน่วยอื่นดำเนินการอยู่มากแล้ว ในกลุ่มเป้าหมายที่ตีวงแคบนี้จะจัดระบบโครงสร้างฟื้นฐานอย่างไรให้เอื้อต่อกระบวนการฟูมฟักนักศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับฐานคิดและแนวทางการจัดการเรียนการสอน     เกี่ยวข้องกับสำนักวิชา ศูนย์บริการการศึกษา สหกิจศึกษา ฯลฯ 
ข้อ 2 โครงสร้าง ระบบและคนทำงานในWUBIใช้การจัดการความรู้เป็นกระบวนการฟูมฟักอย่างไร เป็นประเด็นที่ต้องนำไปคิดต่อและปฏิบัติการให้เห็นเป็นรูปร่างตามแนวความคิดในโบชัว

ขอเสนอให้ทีมงานWUBIเปิดBlogเขียนเล่าเรื่องราวของตนเองครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวลัยลักษณ์ความเห็น (0)