วิธีการและปัญหาในการดึงให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

การมองเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในสิ่งที่ทำ
          การที่องค์กรแต่ละองค์การนำระบบต่างๆมาใช้ในการดำเนินงานนั้น จำเป็นจะต้องพิจารณาว่าระบบที่นำมาใช้ในองค์กรนั้น จะต้องสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร สามารถรองรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และองค์กรได้รับประโยชน์จากการนำระบบนั้นๆมาใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ฉะนั้นจึงทำให้แต่ละองค์กรมีวิธีการและระบบการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป ผนวกกับในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงในหลายๆด้าน องค์กรต่างๆจึงต้องพยายามนำกลยุทธ์มากมายเพื่อพัฒนาตนเอง จึงต้องมีการพัฒนาระบบที่มีอยู่และคิดค้นหาระบบใหม่ๆเพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันในปัจจุบันได้ แต่การที่องค์กรจะนำระบบต่างๆมาใช้ในการดำเนินงานมักไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ยิ่งหากเป็นการนำระบบใหม่ๆมาใช้ในองค์กร มักจะเกิดปัญหาหลายอย่าง ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อมีการนำระบบใหม่ๆมาใช้ มักจะเกิดปัญหาในช่วงแรกโดยเฉพาะ
- ปัญหาด้านทีมงานเมื่อทำงานกันเป็นทีม ผู้ร่วมงานในทีมงานจะต้องรู้สึกและรับรู้ถึงการมีส่วนรวม มีความเชื่อใจ (Trust) มีความกระตือรือร้น ความศรัทธา (Enthusiastic) การมองเห็นคุณค่าและพอใจในสิ่งที่ทำ (Appreciate) รวมถึงการมองเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit)
- ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ระบบ ผู้เข้าอบรมมักไม่ชอบการฝึกอบรมหรือบางครั้งฝึกอบรมมาแล้วไม่สามารถนำสิ่งที่อบรมมาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากไม่เข้าใจ ซึ่งวิทยากรก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการรับรู้ของผู้เข้าอบรมด้วย
- ปัญหาการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานระดับอาวุโสเป็นส่วนใหญ่ ที่จะไม่ค่อยนิยมความเปลี่ยนแปลงสักเท่าไรนัก มักจะอ้างว่าของเดิมก็ดีอยู่แล้วจะไปเปลี่ยนแปลงให้สิ้นเปลืองและเสียเวลาทำไม ซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
         ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำองค์กรจะต้องแจ้งนโยบาย การปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่าง การสื่อสารให้ผู้มีส่วนร่วมเห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์และผลตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้มีส่วนร่วมรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม มีการแสดงความคิดเห็นจากการพัฒนาระบบนั้นๆ ซึ่งการพัฒนาระบบหมายถึงการพัฒนาองค์กร นำองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ได้อะไรจาก KMความเห็น (0)