สถิติได้มาอย่างไร ?

สถิติได้มาอย่างไร ?
ปัจจุบันนี้ไปไหนมาไหนใครๆ ก็พูดกันว่าอยู่ในยุดข้อมูลข่าวสาร ในการพัฒนาประเทศหรือทำธุรกิจก็จำเป็นต้องมีข้อมูลเบื้องต้นก่อนเสมอ วันนี้สำนักงานสถิติบอกกล่าวถึงการได้มาของข้อมูลสถิติในรูปแบบต่างๆเรามาเรียนรู้กันเถอะ
การผลิตข้อมูลสถิติที่ใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธีคือ
  • วิธีการสำมะโน
  • วิธีสำรวจ
  • วิธีการทะเบียน
  • วิธีการรายงาน
วิธีสำมะโน เป็นวิธีการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งการผลิตข้อมูลด้วยวิธีสำมะโนจะสามารถนำข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยได้ จึงเหมาะสมในการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายนอกจากนั้นยังสามาดใช้เป็นกรอบ( frame ) สำหรับการเลือก
ตัวอย่างการสำรวจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง วิธีสำมะโนจะทำทุก 10 ปี สำนักงานสถิติ มีโครงการที่ทำโดย
วิธีสำมะโน ตัวอย่างเช่น สำมะโนประชากรและเคหะ สำมะโนการเกษตร สำมะโนธุรกิจการค้าและธุรกิจการบริการ สำมะโนอุตสาหกรรม เป็นต้น
วิธีสำรวจ สามารถทำได้ทุก 10 ปี ทุก 5 ปี ทุก 3 ปี ทุก 2 ปี และ ทุกปี รายไตรมาส รายเดือนวิธีสำรวจเป็นการเก็บข้อมูลจากหน่วยที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งการผลิตข้อมูลด้วยวิธีสำรวจจะ
ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยได้ เพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากการประมาณค่า และมีความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่าง แต่วิธีการสำรวจจะเหมาะสมในการเก็บข้อมูลที่ต้องการ
รายละเอียดเฉพาะเรื่องที่เหมาะสม สำนักงานสถิติมีโครงการที่ทำโดยวิธีการสำรวจ อาทิเช่น สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร สำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ สำรวจองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร
สำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางทุก 5 ปี สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร สำรวจการใช้เวลาว่างของประชากร สำรวจการรับงานมาทำที่บ้านทุก 3 ปี สำรวจการย้ายถิ่นของ
ประชากร สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนทุก 2 ปี สำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน การจัดเก็บข้อมูลสถิติกระแสสะพัดทำทุกปี สำรวจยอดขายรายไตรมาส สำรวจภาวะการทำงานของประชากรทำทุกรายเดือน
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่ผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐาน ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธี
สำมะโนและสำรวจ ซึ่งจะต้องทำตามหลักวิชาการและมีมาตรฐานสถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ คือ มีความถูกต้อง ทันเวลา
สมบูรณ์ ครบถ้วน
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STATCHUMPHONความเห็น (0)