ข้อคิดเห็นของผมจะไม่เป็นกลาง   เต็มไปด้วยฉันทาคติส่วนตัวและลูกชายของผมก็ไปเรียนด้านนี้ที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ

         อีกประการหนึ่งเป็นข้อคิดเห็นจากประสบการณ์การทำงานที่ สคส. และ สกว.   ซึ่งอาจไม่เหมาะสมต่อโครงการฯ ก็ได้   จริง ๆ แล้วไม่มีใครรู้ดีไปกว่าผู้ลงมือปฏิบัติเองคือ  รศ. ประภาภัทร และคณะ

จุดแข็งของโครงการ
1. มีการคิดวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ   มีความชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้าง
2. มีองค์กรร่วมวิจัยและผู้ร่วมวิจัยชัดเจน   แสดงว่ามีการตรวจสอบ intellectual capital ด้านนี้มาอย่างดีแล้ว

จุดอ่อนของโครงการ
1. จุดอ่อนน่าจะมาจากจุดแข็งทั้ง 2 ข้อนั่นเอง   ทำให้โครงการมีความแข็งตัวเกินไป   ยืดหยุ่นน้อยไปและอาจกระจายตัว  กระจายกิจกรรมออกไป "นอกวง" น้อยไปหรือช้าเกินไป

คำแนะนำ
1. น่าจะพิจารณาลดระยะเวลาช่วงที่ 1 และเพิ่มเวลาของช่วงที่ 2   ผมชอบ 6 - 12 มากกว่า 12 - 6 (ตัวเลขหมายถึงระยะเวลาเป็นเดือน)
2. น่าจะใช้ยุทธศาสตร์/สมมติฐาน "ของดีมีอยู่" คือมีสถาบัน/กลุ่มคน/ชุมชนที่ปฏิบัติจิตตปัญญาได้ผลดีอยู่แล้วไปเสาะหาให้พบ   และเชื้อเชิญมาจัดเวที ลปรร. เรื่องเล่าและสกัดเคล็ดลับในการปฏิบัติ   และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเรียนรู้จากการปฏิบัติต่อไป
3. น่าจะดำเนินการโดยยอมรับ "จิตตปัญญาศึกษา" หลายแนว   และให้เข้ามา ลปรร. โดยยอมรับความแตกต่าง
4. น่าจะมีโครงการทดลองใน "ชาวบ้านธรรมดา" สักกลุ่มหนึ่ง

         ขอย้ำนะครับว่าความเห็นของผมอาจจะใช้การไม่ได้เลยก็ได้

จิตตปัญญาศึกษากับ KM (1)   จิตตปัญญาศึกษากับ KM (2) 

วิจารณ์  พานิช
 13 เม.ย.49