• มาตรฐานมีไว้สร้างและทำลาย
• มาตรฐาน ให้ ทั้งคุณ และโทษ
• ในการทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องร่วมกันทำ CI (Continuous Improvement) ด้วย PDCA อยู่ตลอดเวลา จนเกิดมาตรฐานการทำงานที่ทุกคนคุ้นเคย  ทำด้วยความชำนาญ  เกิดมาตรฐานการทำงาน
• ธรรมชาติของกระบวนการ CI ต้องมีการสร้างมาตรฐาน และทำลายมาตรฐานเดิม เป็นวงจรเล็กๆ อยู่ตลอดเวลา
• นั่นคือการสร้างและทำลายมาตรฐานในระดับจุลภาค   เกิดการพัฒนาแบบเปลี่ยนแปลงทีละน้อย
• องค์กรต้องมีการสร้างและทำลายมาตรฐานในระดับมหภาคด้วย    เพื่อให้มีการพัฒนาแบบเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดด หรือถอนรากถอนโคน    เปลี่ยนในระดับจินตนาการ หรือระดับกระบวนทัศน์  
• “คุณกิจ” คือผู้แสดงบทบาทหลักในการเปลี่ยนมาตรฐานการทำงานในระดับจุลภาค
• “คุณเอื้อ” มีบทบาทหลักในการริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนมาตรฐานระดับก้าวกระโดด
• “คุณอำนวย” คือผู้เชื่อมโยง “การสร้างและการทำลาย” ๒ แบบ เข้าหากัน
• มาตรฐาน ไม่มี ไม่ได้
• มาตรฐาน ยึดติดเกินไป ไม่ได้    ยึดมั่นถือมั่น ไม่ได้

วิจารณ์ พานิช
๒๕ กพ. ๔๙