การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และองค์กรคุณภาพ

Suwatbanlue
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการความรู้

การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และองค์กรคุณภาพ
รุ่นที่ 4 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วันที่ 27 – 28
เมษายน 2549 ณ โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซด์

*************************************************

ผู้บันทึก    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี  แนวจำปา


 

ในการประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก็มาถึงคิวของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การประชุมเริ่มจาก รองศาสตราจารย์อรชร  พรประเสริฐ  เป็นพิธีกร เรียนเชิญอธิการบดีเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน  เทพรงทอง  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการประชุมครั้งนี้ การประชุมได้เปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 09.29 น. จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดของการประชุมแจ้งเหตุผลของการจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ คือ “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

ความคาดหวังของการจัดประชุมก็เพื่อจะให้มีการดำเนินการต่อในแต่ละคณะโดยคณบดีจะต้องเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไป เช่น ออกคำสั่งให้มีคณะกรรมการจัดการความรู้ วางแผนยุทธศาสตร์ และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ การประชุมครั้งนี้ได้แทรกเรื่องเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการ คือ การเตรียมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ซึ่งรายละเอียด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม  ผงผ่าน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ จะเป็นผู้ชี้แจงในช่วงเย็น วันที่ 27 เมษายน 2549

จุดมุ่งหมายใหญ่ๆ ในการประชุมจึงประกอบด้วย 1) ให้รู้จักกับการจัดการความรู้ 2) ลงมือปฏิบัติให้เกิดองค์ความรู้ได้ และ 3) รู้จักตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. และแนวปฏิบัติเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์

รูปแบบการประชุม มีการบรรยายเบื้องต้นให้รู้บริบท ปฏิบัติการกลุ่ม นำเสนอความรู้ที่ได้สัมมนาสิ่งที่ได้ ข้อเสนอแนะและข้อแก้ไขต่างๆ

หลังจากได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการประชุม สามารถสรุปแก่นความรู้ได้ 5 แก่น คือ 1) การวางแผนการเรียนรู้ 2) กิจกรรมที่ปฏิบัติโดยครู 3) กิจกรรมของผู้เรียน 4) สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 5) การวัดและประเมินผล

สำหรับบรรยากาศการประชุม เป็นไปด้วยความตั้งใจ ปฏิบัติอย่างจริงจังแต่ก็แทรกด้วยความสนุกสนาน นอกจากนี้การที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่อายุค่อนข้างน้อย ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใส สดชื่น กระฉับกระเฉง ซึ่งทำให้มองเห็นแนวทางในการพัฒนาคณะในอนาคตว่าคงเป็นได้ด้วยดี และประสบผลตามความมุ่งหมายของการจัดประชุม

เมื่อได้แก่นความรู้แล้ว ก็จัดกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม เพื่อนำแก่นความรู้ที่ได้ไปสร้างประเด็นให้ได้แก่นละ 5 ประเด็น แล้วเรียงลำดับง่ายไปหายาก จากนั้นให้สร้างเกณฑ์การให้คะแนน เขียนเกณฑ์ที่สร้าง แล้วนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม ในช่วงการนำเสนอผลงานกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะมีวิพากษ์เกณฑ์การให้คะแนน หลายคนให้ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ จนสุดท้ายก็ตกผลึกความรู้ร่วมกันจนได้ธารปัญญา   ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินตนเองในแต่ละแก่นจากเกณฑ์ที่ได้ช่วยกันกำหนดขึ้น 

จากธารปัญญาที่ได้ทำให้ทราบว่าบุคลากรที่เรามีอยู่นี้แหละเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราไม่ต้องไปหาที่อื่นไกลเลย  แม้ว่าเมื่อพิจารณารายบุคคลแต่ละคนอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราได้เติมเต็มให้กันและกัน  ฝ่ายที่มีมากก็เป็นผู้พร้อมให้   ที่ยังไม่รู้ก็ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้  แล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่มากไปด้วยสามารถทุกคน 
                ก่อนจะแยกย้ายไปรับประทานอาหารเย็น  ท่านรองอธิการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน  ได้มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องการเตรียมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ไม่เรียกว่าท่านมาบรรยายเนื่องจากท่านได้พยายามที่จะดึงผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สมศ. จนเกิดความเข้าใจว่าเราควรจะทำอะไรบ้างเพื่อให้ให้ได้คะแนนจากการประเมินของ สมศ. อาหารเย็นวันนี้บางท่านก็เอร็ดอร่อย (ผลงานเพรียบ)  บางท่านชักหนักใจว่ากลับจากการประชุมคราวนี้ไปงานคงหนัก 
                เช้าวันที่สองหลังรับประทานอาหารเช้า  เราก็พร้อมรับการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการหาองค์ความรู้ทางอินเทอร์เนต  (http:/www.gotoknow.org)  จากท่านวิทยาการ อ.ธีระ  สาธุพันธ์ 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีความเห็น (4)

วิทยา บุญฉวี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ ผ่านพื้นที่สาธารณะในเมืองอุบลราชานี

ขอเชิญแลกเปลี่ยนกันได้ครับ http://gotoknow.org/lansole

หนึ่ง
IP: xxx.7.164.203
เขียนเมื่อ 
ดีจังเลย
มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

มีบล็อกนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ วันนี้ผมนำไปขยายผล ให้กับนักศึกษา ปริญญาโทสาขาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนแล้ว ลองแวะไปชมบล็อกของผมได 2 แห่ง คือ

1. http://gotoknow.org/ymanit

2. http://www.spaces.msn.com/ymanit

ขอบคุณครับ

มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ขอทำลิงค์ให้ใหม่นะครับ

http://gotoknow.org/ymanit

ขอบคุณครับ