นวตกรรม จากสิงห์บุรี

 

อาจารย์ สุรวุฒิ บุญประกอบหัวหน้ารังสีเทคนิค จากโรงพยายาลสิงห์บุรี ซึ่งมี ๓๐๐ เตียงได้เล่าประสบการณ์ในการ

  "บริหารงานเชิงคุณภาพด้านรังสีเทคนิค ในระดับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป"

ประเด็นที่ท่านเล่า พอจะถ่ายทอดได้ ลองศึกษาดูครับ

คุณภาพ
อยากได้ ยอมรับ ชื่นชม
ผู้รับบริการยอมรับ
การปรับเปลี่ยน ทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญ
ไม่ได้เกิดตามยถากรรม
ต้องใช้สติปัญญา
มีเทคโนโลยี ทำให้ต้องมีการจัดการคุณภาพ
Attractive and Must be Quality
Corrective and Preventive action
การจัดการ อย่างครบวงจร ทำให้การพัฒนาคุณภาพยั่งยืน
เครื่อง
คน
วิธีการ
กล่องไปรษณีย์ ฟิลม์เสีย โดยมากเกิดจาก บุคคล(คนถ่ายรังสี) คือ ขาว และ ดำ
 นวตกรรมที่ ท่านได้ "เล่าให้ฟัง คือ กล่องไปรษณีย์ เก็บฟิลม์เสีย" ครับ
JJ