27 เม.ย 49

ติดตั้ง Mambo โดยติดตั้งไว้ที่ home ของผู้ใช้
 •      การติดตั้ง Mambo โดยติดตั้งไว้ที่ home ของผู้ใช้

  1. สร้างผู้ใช้โดยกำหนด user และ password ดังนี้
      adduser ชื่อuser
      passwd ชื่อuser
      ใส่password 2 ครั้ง
  2. เข้าไปใน mysql ด้วยคำสั่ง mysql -u root -pmysqldroot
  3. สร้าง database ด้วยคำสั่ง create database ชื่อ database;
      grant สิทธิ์ด้วยคำสั่ง grant all on ชื่อdatabase.* to ชื่อuser identified by
      'passwordของuser';
      ออกด้วยคำสั่ง quit เพิ่อเข้าใน root
  4. แล้วติดตั้ง mambo ไว้ที่ home ของผู้ใช้ ในชื่อuserที่เราสร้างขึ้น ด้วยคำสั่ง
      tar -zxvf mambo-4521A-pop-wipat.tgz -C /home/ชื่อuser/public_html
      แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น test-mambo ด้วยคำสั่ง
      mv  /home/ชื่อuser/public_html/mambo-4521A-pop-wipat   /home/ชื่อ
      user/public_html/test-mambo
  5. แก้ไขสิทธิ์ให้ผู้อื่นสามารถเขียนอ่านได้ด้วยคำสั่ง
      chmod 707 -R /home/ชื่อuser/public_html/test-mambo
  6. แก้ไขให้้ apache เป็นเจ้าของของสิทธิ์ของ directory ที่สร้างขึ้นมา ด้วยคำสั่ง
      chown -R apache /home/ชื่อuser/public_html/test-mambo
  7. restart ใหม่ด้วยคำสั่ง
      /etc/init.d/httpd restart
  8. ใช้ web browser เข้าไปทำงานที่โฮมเพจดังนี้(สมมติเลข ip ของเครื่องเป็น
      10.0.0.124)ให้เข้าดังนี้
      http://10.0.0.124/~ชื่อuser/test-mambo  จะเข้าหน้า mambo แล้วให้เราเปลี่ยน
      แปลงข้อมูลโดยอาจดูจากเอกสารนี้ในข้อที่ 12 ก็ได้ click 
  9. ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้ว

  Note!! เข้าไปแก้เอกสารในแฟ้ม /etc/httpd/conf/httpd.conf
  หากต้องการกำหนดสำหรับ home ของผู้ใช้ทั่วไป

  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/httpd/conf/httpd.conf ให้มีบรรทัดข้อความดังนี้

      AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
      Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
     
          Order allow,deny
          Allow from all
     
     
          Order deny,allow
          Deny from all

  ปัญหาที่เกิดขึ้น!!!
 • ไม่สามารเข้า mambo ได้ สาเหตุเกิดจากในdestop -> system setting ->security level -> SElinux เราปิดไฟลวอลล์อยู่ให้ไปแก้ไขโดยเปิดไฟลวอล์ลโดยคลิกที่ Enabled แล้ว restart เครื่องใหม่ 
 • คำสั่งที่ควรรู้

        - คำสั่ง : ssh [email protected]-IPเครื่องที่ต้องการควบคุม
           เป็นคำสั่งในการควบคุมเครื่องที่เป็น Linux,unix ได้ ทำงานคล้ายกับ putty ใน windows

        - คำสั่ง whereis -ชื่อที่ต้องการค้นหา- 
          เป็นคำสั่งในการค้นหาคำสั่งบางอย่างเมื่อเราต้องการใช้งาน

   


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน ( สาวลี )

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 25825, เขียน: 27 Apr 2006 @ 17:16 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)