เช้าวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญคือ  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแก้ไขปัญหางานการก่อสร้าง โดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ได้แก่ กองอาคารและสถานที่  กองคลัง(งานพัสดุ)  กองการเจ้าหน้าที่  เลขานุการคณะ  เพื่อระดมความคิดเห็นศึกษาปัญหาข้อผิดพลาดในอดีต  และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ท่านอธิการบดีลงทุนเป็นวิทยากรเอง  ภาคบ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณืของแต่ละกองกับคณะ  หลังจากนั้นจะยกทีมไปสัมมนาที่หนองคายต่ออีก 2 วัน  เป็นกิจกรรมสัมพันธ์  การจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณืเพื่อการแก้ไขปัญหาและวิธีการทำงานตลอดจนผู้รับผิดชอบต่อไป  ท่านอธิการบดีได้เสนอแนะให้นำเรื่องการจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือด้วย  ท่าน JJ อยู่ไหน?