จิตตปัญญาศึกษากับ KM (2)

         โครงการฯ มี รศ. ประภาภัทร  นิยม  ผอ. สถาบันอาศรมศิลป์  และ รร.รุ่งอรุณ  เป็นหัวหน้าโครงการ

         คณะนักวิจัยมี 2 คนคือ ผศ. นพ. ธนา  นิลชัยโกวิทย์  ม.มหิดล กับ อ.อดิศร  จันทรสุข  สถาบันอาศรมศิลป์

มีองค์กรร่วมวิจัยและผู้ร่วมวิจัยดังนี้

สถาบันขวัญเมือง  คุณณัฐฬส  วังวิญญูและคุณธนัญธร  เปรมชื่นใจ 
สถาบันอาศรมศิลป์    คุณกิติยา  โสภณพานิช
พญ. พัชรินทร์  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
คุณมิรา  ชัยมหาวงศ์
คุณมัลลิกา  ตั้งสงบ
เสมสิกขาลัย  คุณปรีดา  เรืองวิชาธร
คุณพูลฉวี  เรืองวิชาธร
 
สถาบันการศึกษาสัตยาไส  คุณจิรัฐกาล  พงศ์ภคเธียร 
สถาบันจิตวิทยาและการบริหาร   ดร. มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ 
มหาวิทยาลัยมหิดล    รศ. ดร. ปาริชาต  สุวรรณบุบผา
ผศ. ดร. กอบแก้ว  มโนมัยพิบูลย์
ดร. สรยุทธ  รัตนพจนารถ
ดร. จารุพรรณ  กุลดิลก
คุณธีรนงค์  สกุลศรี
 
นักวิชาการรับเชิญ  อ. ชลลดา  ทองทวี (มศก.)
ดร. สิวินีย์  สวัสดิอารีย์ (สถาบันมาตรวิทยา)
คุณกรรณจริยา  สุขรุ่ง (โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสุขภาวะทางจิต  วิญญาณ)
อ. ชลนภา  อนุกูล (มจน.)
 
คณะที่ปรึกษาโครงการ  ศ. ระพี  สาคริก
ศ. นพ. ประเวศ  วะสี
ศ. สุมน  อมรวิวัฒน์
ศ. นพ. วิจารณ์  พานิช
ดร. อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา
อ. อมรา  สาขากร
คุณทรงพล  เจตนาวณิชย์ 

จิตตปัญญาศึกษากับ KM (1)

วิจารณ์  พานิช
 13 เม.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)