AAR : After Action Review

     1.  ได้เรียนในสิ่งที่คาดหวัง  ได้เรียนรู้  และได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้  authoware  เทคนิคการใช้   Flash    และสิ่งที่ได้เรียนรู้ ซึ่งสามารถเพิ่มเติม  เติมเต็มความรู้มาก  ๆ  คือ  เทคนิคการใช้   Flash    ค่ะ  ซึ่งเป็นเกร็ดความรู้มาเพิ่มเติมในสิ่งที่ศึกษา  อีกทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคในขณะเรียนทำให้ได้ความรู้มาก 

      2.  ไม่มีสิ่งที่ไม่ได้ตามที่คาดหวัง  เพราะการเรียนนั้น อาจารย์ให้ความรู้  และมีสื่อ  ผังเนื้อหาต่าง ๆ  ที่เราสามารถเข้าดูได้บนเว็บต์  และแนะนำเว็บต์ไซต์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เรียน

      3.  ไม่มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงค่ะ

      4.  นำเทคนิคไปพัฒนาด้านสื่อการสอนของโรงเรียน  นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับคณะครูที่สนใจต้องการผลิตสื่อ  และนำแนวคิดจากการเรียนในการออกแบบอย่างเป็นระบบ  มีความเหมาะสมไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนิตา ชาติวุฒิความเห็น (0)