เส้นทางธรรม - เส้นทางสว่างใจ

        เส้นทางธรรมงามใสไร้ขยะ           องค์พุทธะชี้ธรรมนำเหตุผล          

        อริยสัจรู้แจ้งแสดงตน                  เห็นหลุดพ้นพบทางสว่างใจ               

        ไม่หมองมัวตัวเราเฝ้ามองทุกข์       ค้นหาสุขสมุทัยคือไฉน                    

        นิโรธเห็นช่องทางสว่างไกล           มรรคแปดได้รู้วิธีมีปัญญา

                  

                               หากย้ำคิดย้ำทำว่ากรรมเก่า              

                               เมื่อไรเล่าธรรมะจะเกิดผล
                               ละเสียก่อนค่อยปล่อยวางจากทุกข์ทน  

                               จึงหลุดพ้นเบาสบายใจชื่นบาน  

                                         ปฏิบัติธรรมตามพุทธะละเสียก่อน     

                                         ความลุ่มร้อนผ่อนคลายหายโศกศัลย์          

                                        เปิดใจกว้างวางใจนิ่งสิ่งสำคัญ         

                                        อย่าบากบั่นทำร้ายใจให้เศร้าตรม

                               บ่วงทั้งหลายอยู่ที่ใจไม่คิดละ          

                               รู้ธรรมะถ้าไม่ทำก็ช้ำขม
                               เหมือนภิกษุรู้ธรรมย่ำในตม           

                               ไม่นิยมปฏิบัติขาดวินัย
                                 
                            

           บทประพันธ์ : คุณวิโรจน์ พูลสุข   เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑