สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ครูบนเขา

     สิ่งสำคัญในการบริหารและจัดการของโรงเรียนนั้น  บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่นับว่ามีความสำคัญในการบริหารและจัดการ โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ  บุคลากรในโรงเรียน  ซึ่งก็คือ  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  นักเรียน  

      ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ต้องมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ  เช่น  ความพร้อมด้านความสามารถ  ด้านจิตใจ  อารมณ์  สังคม  เช่นเดียวกับนักเรียนที่จะเรียนรู้ได้ก็ต้องมีความพร้อม  จึงจะสามารถเกิดการเรียนรู้

      สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหาร  ผู้สอน  ควรมี  คือความพร้อมด้านจิตใจ  อารมณ์  สังคม  ที่จะมีความมุ่งมั่น  มีเป้าหมายที่เด่นชัดในการจัดการศึกษาโดยไม่พึงรอต่อทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  เมื่อผู้สอนมีเป้าหมายหลัก  มีปณิธานที่แน่วแน่  จะทำให้สามารถดำเนินงานด้านต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

      สิ่งที่ได้จากการดูภาพยนตร์ 

       1.  ผู้บริหาร  ครูผู้สอนมีความพร้อมด้านจิตใจ  อารมณ์  สังคมที่ดี  มีเป้าหมายที่แน่วแน่  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  ไม่รอทรัพยากรในการพัฒนา  อีกทั้งค่าตอบแทน  ซึ่งการดำเนินงานด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริง  จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้

       2.  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ได้คำนึงถึงผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ  จึงเห็นว่า  การจัดการเรียนการสอนนั้น  หากคำนึงถึงลักษณะของผู้เรียนเป็นหลักจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

       3.  ผู้บริหารให้ผู้สอนมีการเตรียมการสอน  การเตรียมการสอนจะทำให้ครูผู้สอนมีความพร้อมในการสอนนักเรียน  ว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไรบ้าง  ซึ่งจะทำให้ไม่เสียเวลาในการสอน  ผู้เรียนได้รับความรู้เต็มศักยภาพ  เติมเต็มในสิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้

       4.  ผู้บริหารและผู้สอน  มีแนวคิดและนโยบายไปในทางเดียวกัน  หากผู้บริหารและผู้สอนมีแนวคิดสวนทางกัน  จะทำให้การพัฒนาโรงเรียน  นักเรียน  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์    ดังนั้นหากมีแนวคิดและนโยบายไปในทางเดียวกัน  การพัฒนาจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

       5.  นอกจากความร่วมมือของผู้บริหารและครูผู้สอน  ส่วนหนึ่งความร่วมมือของชาวบ้าน  ผู้ปกครองนักเรียน  เป็นสิ่งสำคัญ  นอกจากเราไม่ต้องสิ้นเปลืองด้านงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนแล้ว  ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ชาวบ้าน  ผู้ปกครอง  ที่มีต่อโรงเรียน  ทำให้การทำงานราบรื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนิตา ชาติวุฒิความเห็น (0)