ดัชนี้ 9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร

        เมื่อวันที่  25 เม.ย. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.วิบูลย์   วัฒนาธร)  ได้เชิญรองคณบดีและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ QA เข้าร่วมประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) และการประเมินภายนอกโดย สมศ. (EQA) จากเอกสารร่าง SAR/CAR/YAR  พบว่า  ในการประเมิน Part A มีการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่ม  ดัชนี้ 9.3  การจัดการความรู้ในองค์กร  เมื่อพิจารณาเกณฑ์การตัดสินจะมีลักษณะของ  PDCA  ดิฉันมีความคิดเห็นว่า การกำหนดนโยบายและแผนด้านการจัดการความรู้ในองค์กร  น่าจะเป็นการทำแผน KM กับคน  3  กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารย์  กลุ่มเจ้าหน้าที่ และกลุ่มนิสิต และหากมีการจัดการความรู้ได้ทั้ง 3 กลุ่ม  คณะน่าจะมีการ ลปรร. กันทั้งองค์กร  ย่อมทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   สำหรับกลุ่มนิสิตนั้น  ดิฉันคิดว่าเราสามารถนำ KM ไปเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  และการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวรความเห็น (2)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ผมตั้งใจให้นำไปประยุกต์ใช้กันทั้งในกลุ่ม 1. ผู้บริหาร 2+3.(อาจารย์ + นิสิต) และ 4. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ซึ่งประโยชน์ในแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันไป กลุ่มที่อาจารย์เทียมจันทร์สนใจเป็นพิเศษคือกลุ่ม 2+3. อาจจะเป็นเพราะอาจารย์อยู่ในคณะศึกษาศาสตร์และต้องการที่จะปฏิรูปวิธีการเร๊ยนรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และถ้าทำได้สำเร็จก็จะมีผลกระทบมากกว่าที่คณะอื่น ๆ เนื่องจากกลุ่มนิสิตของอาจารย์ก็คือคนที่จะต้องออกไปเป็นครูอีกต่อหนึ่ง คือได้เป็นตัวคูณหลายต่อเลยครับ

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

เย็นวานนี้ (27 เม.ย. 49) ก่อนไปสนามบินที่พิษณุโลก ผมพบท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ท่านเล่าว่าที่คณะพยาบาลศาสตร์มีการนำ KM ไปใช้ในการเรียนการสอนมาก โดยเฉพาะกับการทำวิจัยของบัณฑิตศึกษา

และก่อนหน้าที่จะพบท่านคณบดีพักเดียวเองผมก็เพิ่งได้รับฟังจากอาจารย์อมรรัตน์ว่าที่คณะศึกษาศาสตร์มีการนำเอา KM ไปประยุกต์ใช้ในบัณฑิตศึกษาจำนวนมากเช่นกัน

ทำให้ผมคิดถึงบันทึกนี้ของอาจารย์ ขณะนี้ ผมได้บอกตูนแล้วว่าให้ประสานงานคุณกิจจากทั้งสองคณะนี้มาเข้าร่วมประชุมสภากาแฟการเรียนการสอนนัดแรกในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย. 49 จึงอยากฝากให้อาจารย์เทียมจันทร์ช่วยประสานงานและทำความเข้าใจเรื่องนี้ภายในคณะศึกษาศาสตร์ด้วย ขอบคุณครับ