การจัดทำหลักสูตร  ก็ต้องมีองค์ประกอบหลายข้อ  ต้องมารู้และศึกษากันอย่างจริงจัง  สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ......คุณลักษณะของผู้เรียน 

ข้อสังเกต  ยังคงเหมือนเดิม......Quality of the  students.....

*****

แต่มีข้อสังเกตอีกส่วนหนึ่ง  ได้แก่

1.  ส่งเสริมคุณธรรม

2.  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3.  มีทักษะเทคโนโลยี

4.  มีความคิดสร้างสรรค์

5.  มีทักษะคิดวิเคราะห์

6.  มีความเป็นไทย  รักความเป็นไทย

*****

Sem29

*****

ส่วนรายละเอียดอื่นๆๆ  คลิกเรียนรู้ได้ ....ที่นี่

*****