ผมเห็นการเติบโตเรื่องการจัดการความรู้ใน ม.นเรศวร นี้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ศ.นพ.วิจารย์ พานิชย์ เข้าไปพูดคุย เรื่องโครงการจัดการความรู้ ณ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จนกระทั่งเกิด โครงการจัดการความรู้โรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่างขึ้น แล้วเกิดกลุ่มของ UKM โดยมี มน. เป็นหนึ่งในภาคีสมาชิก นอกจากนั้นยังการกระจายตัวของการจัดการความรู้ในหลาย ๆ หน่วยงานใน มน. อาทิเช่น การจัดการความรู้ห้องปฏิบัติการ การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ เป็นต้น จากประสบการณ์ที่ผมพบเห็นการนำการจัดการความรู้ในหลาย ๆ ด้าน หลาย ๆ หน่วยงานใน มน. ทำให้มองเห็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับ พวกเราชาว มน. สิ่งนั้นคือ พวกเราได้ซืมซับหลักการจัดการความรู้เกิดขึ้นในตัวเองแล้วและเกิดทักษะการจัดการความรู้ขึ้นในตัวเอง อย่างไรก็ตาม ผมก็ยังเป็นห่วงในประเด็นที่ว่า เมื่อแนวคิดการจัดการความรู้ขึ้น ในหลาย ๆ หน่วยงาน จนเกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในแต่ละด้านแล้ว มหาวิทยาลัยจึงควรจะมีหน่วยงานกลางที่เป็นทางการมาบริหารจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนนำมาบูรณาการร่วมกันให้เกิดเป็นขุมความรู้ (Knowlegde Asset) ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำขุมความรู้ดังกล่าวกับไปพัฒนามหาวิทยาลัยตามวงจรก้นหอย (SECI)ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งยวดกับมหาวิทยาลัยเอง ผมจึงเห็นว่า มหาวิทยาลัยจึงควรมีแนวทางในการจัดตั้ง ศูนย์กลางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป น่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย..............