แผนที่ความคิดสัมมนาคุณอำนวยและภาคีนโยบายวันที่ 27-28ก.ย.

รับประทานอาหารเย็นในพื้นที่ตามประเพณี

ผมออกแบบกระบวนการสัมมนาวันที่ 27-28 ก.ย.ไว้ดังนี้ครับ

วันที่ 27 ก.ย. 2548
เริ่มจากกลุ่มย่อย 2 วง คุณอำนวยแยกเป็น 4 กลุ่มๆละ 5 คน
คนทำงานด้านนโยบายคุยรวมในกลุ่มเดียว
ใช้สุนทรียสนทนา(คุยจากประสบการณ์ด้วยจินตนาการและความมุ่งมั่นตามเป้าหมายที่วาดฝันไว้)
1) คนทำงานสนับสนุนองค์กรการเงินฐานรากระดับปฏิบัติการ(คุณอำนวย)จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากว่าทำอย่างไร เกิดผลอย่างไร

2) คนทำงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการประสานงานจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประสาน จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากว่าทำอะไรกันบ้างและปัจจุบันเรื่องไปถึงไหนแล้ว
จากนั้นทั้ง 2 วงจะเรียนรู้จากกันและกันโดยนำข้อสรุปจากการหารือเสนอกลุ่มใหญ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จากนั้นจะลงพื้นที่ดูงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการและรับประทานอาหารเย็นในพื้นที่ตามประเพณี

วันที่ 28 กันยายน 2548 จะเป็นเวทีพัฒนาขุมความรู้และแก่นความรู้ของคุณอำนวย

จะแบ่งย่อยวงคุณอำนวยเป็น 3 กลุ่มใช้เครื่องมือ"ธารปัญญา" ร่วมกันพัฒนาองค์ประกอบของความรู้และทักษะของคุณอำนวยจากเรื่องเล่าเมื่อวาน
ร่วมกันพัฒนาตัวชี้วัด 5 ระดับ จากนั้นประเมินความสามารถของตนเองและระดับความสามารถ  ที่ต้องการพัฒนาเพิ่มขึ้น
จากนั้น กำหนดแผนงานในการพัฒนาตนเอง ทั้งการเพิ่มพูนความรู้และทักษะจากปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ องค์กรการเงินชุมชน

จบด้วยการประเมินผลโดยทำAAR

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)