วันศุกร์ที่ผ่านมา (21 เม.ย. 49) ตัวเองได้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับการขอประเมิน ISO 15189 และเพิ่งได้ทราบว่า จะต้องเขียน WI (Work Instruction) ของหน่วยรับสิ่งส่งตรวจ...

แล้วพอวันจันทร์ (24 เม.ย. 49) ก็ได้รับแผ่น Floppy disk จากน้องกระต่าย ก็รีบพิมพ์แจกสมาชิก โดยให้ทุกคนไปเขียนประวัติของตนเองเป็นด่านแรก รวมทั้งประวัติของตัวเองด้วย

สำหรับเกณฑ์การ Accept และ Reject สิ่งส่งตรวจก็มอบหมายให้น้องมีนารับผิดชอบเป็นผู้เขียน ส่วนตนเองเป็นผู้รับผิดชอบเขียนขั้นตอนการรับสิ่งส่งตรวจจากหอผู้ป่วย และคลินิกฉุกเฉิน

ขอรายงานว่าขณะนี้งานของหน่วยได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50 % และคาดว่าจะเสร็จสิ้นส่งกรรมการฯได้ทันเวลา