25 เมษายน 2549(yah)

เรียน php&mysql ต่อ

    วันนี้ตอนเช้าพี่โป้งสอนให้ทำการสร้างไฟลเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานคือ

1. search.html

2. search.php

3. select.php

เ พื่อให้เราใช้ในการ หาข้้อมูล เช่น อาจจะใช้ ID ในการค้นหาชื่อ นามสกุล


    ส่วนตอนบ่ายสร้างเพิ่มอีกคือไฟล์

1. add.html

2. add.php

3. config.php

เพื่อให้เราสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางของเราได้


ตัวอย่าง code ของไฟล์ที่สำคัญ

 

1. select.php

    $ID_key =$_POST['ID_key'];
  $sqlex ="select * from tb_4 where ID ='$ID_key'";
     $host="localhost";
     $user="office4";
     $pass="abc123";

     $link=mysql_connect($host,$user,$pass);
           mysql_select_db("eoffice4",$link);

  $result =mysql_query($sqlex);
  $t_record=mysql_num_rows($result);

     for($i=0;$i<$t_record;$i++)
     {
      echo mysql_result($result,$i,'ID');
      echo "
";
      echo "
";
      echo mysql_result($result,$i,'Name')." ".mysql_result($result,$i,'LName');    
      echo "
";}

  mysql_close($link);
?>

2.   add.php

  include"config.php";
$link=mysql_connect($host,$user,$pass);
      mysql_select_db("eoffice4",$link);

   $ID=$_POST['ID'];
   $Name=$_POST['Name'];
   $LName=$_POST['LName'];

$sqlex="insert into tb_4(ID,Name,LName)value('$ID','$Name','$LName')";
mysql_query($sqlex);
mysql_close($link);

?>

    - สามารถดูคำอธิบายรายละเอียด code ได้ที่


    หลังจากนั้นได้ทำการเตรียมข้อมูลให้กับ database ของเราโดย

 

1.  เข้าไปที่ /var/lib/mysql/ สร้าง directory ของแต่ละงาน

2.  ทำการ copy ตารางต่างๆ

3.  chmod 700

4.  chown mysql

5.  grant ให้มีผู้ใช้ที่สามารถใช้ 

    หลังจากนั้นไปที่เว็บ directory ของตัวเอง แล้วทำดังนี้

1.  copy ไดเร็คทอรี mooddle,moodledata 

    ซึ่งอยู่ที่ /var/ftp/moodle 

2.  chmod 777 -R ที่เว็บไดเร็คทอรี

3.  เปลี่ยนข้อมูลในไฟล์ config

4.  ทดสอบการใช้งาน 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)