กิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวี วิถีพุทธ" เป็นกิจกรรมที่ฝึกสติขั้นพื้นฐานในรูปแบบการบริหารกายที่ควบคู่พร้อมไปกับการบริหารจิต ด้วยศาสตร์และศิลป์ของกายานุปัสนาสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่หมวดของหลักมหาสติปัฏฐานในพุทธศาสนา โดยการประยุกต์ผสาน 3 บรรพให้เป็นหนึ่ง ได้แก่การมีสติตั้งมั่นรู้ชัดกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันคือลมหายใจเข้า - ออก (อานาปานสติบรรพ) ที่กำลังประกอบอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เป็นไปอย่างนุ่มนวล เชื่อมโยง และลื่นไหลในอิริยาบถหลัก 4 อิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน (อิริยาบถบรรพ) และอิริยาบถย่อย เช่น ขณะยกแขน ลดแขน ก้มหน้า เงยหน้า ก้มตัว ยกโยก - ยืดตัว ซ้าย/ขวา/หน้า/หลัง (สัมปชัญญะบรรพ) เป็นการฝึกตัวรู้ให้พร้อมรับรู้ทุกสถานการณ์ในทุกสภาวะ ทำให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิต เป็นการผสานลมปราณ (ธาตุลม) เข้ากับธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ภายในกายให้เกิดความพอดีลงตัว ได้สมดุล เกิดพลังทางกาย พลังทางจิตสร้าง สุขภาวะในลักษณะที่เป็นองค์รวม ทั้งกาย จิต วิญญาณ คือสภาวะของความรู้สึกที่สงบ นิ่ง มั่นคง ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นสุขมีสภาพร่างกายที่ผ่อนคลาย เบาสบาย แข็งแรง อวัยวะต่างๆ ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ นำไปสู่วิถีแห่งการรู้ ตื่น และเบิกบาน หรือวิถีพุทธ วิถีแห่งปัญญาในที่สุด